Maski kar­na­wa­ło­we do wydrukowania

Co ro­bić, gdy w ostat­niej chwi­li do­wia­du­jesz się o za­ba­wie kar­na­wa­ło­wej, o ba­lu prze­bie­rań­ców. Nie za­wsze jest czas sa­me­mu wy­ko­nać ma­ski kar­na­wa­ło­we. Czasem wy­god­nie jest sko­rzy­stać z go­to­wych wzo­rów masek.

Poniżej znaj­dziesz wie­le ko­lo­ro­wych ma­sek zwie­rząt (i nie tyl­ko), pro­sto do wy­dru­ko­wa­nia. Jest tu też kil­ka, któ­re moż­na dać dziec­ku (lub so­bie) do po­ko­lo­ro­wa­nia kred­ka­mi lub po­ma­lo­wa­nia. Gotową ma­skę mo­że­cie do­dat­ko­wo ude­ko­ro­wać farb­ka­mi brokatowymi.

Maski kar­na­wa­ło­we – gło­wy zwierząt: 

Leave a Reply