Dodatki do rosołu

Według przed­wo­jen­nej „Książki ku­char­skiej dla oszczęd­nych go­spo­dyń Towarzystwa Wydawniczego „Bluszcz”.

Dodatki do ro­so­łu sta­no­wić mo­że wy­go­to­wa­ną w ro­so­le i po­kra­ja­na w pa­secz­ki włosz­czy­zna, tro­chę w ma­śle pod­du­szo­na dla smaku.

Grzanki z czer­stwej buł­ki, po­kra­ja­nej w ko­stecz­kę, zru­mie­nio­ne na pa­tel­ni, w pie­cy­ku, z do­da­niem ma­sła lub na sucho.

Kaszka kra­kow­ska ugo­to­wa­na z ma­słem na gę­sto, uło­żo­na na pa­lec gru­bo na pół­mi­sku, wy­stu­dzo­na i po­kra­ja­na w kost­kę, lub też wsy­pa­na na su­ro­wo od ro­so­łu, już od­ce­dzo­ne­go, i w nim ugotowana.

Kaszka man­na uży­ta tak sa­mo jak krakowska.

Kluski la­ne. Rozbijamy ca­łe jaj­ko, do­da­je­my tro­chę wo­dy i sy­pie­my ty­le mą­ki, aby cia­sto by­ło tak gę­ste, że moż­na po­wo­li lać je z garn­ka na go­tu­ją­cą się, oso­lo­ną wo­dę. Zagotowujemy klu­ski pa­rę ra­zy, aby tyl­ko mą­ka stra­ci­ła su­ro­wość, wy­le­wa­my na dursz­lak i osą­czo­ne z wo­dy wkła­da­my do wa­zy, a na nie na­le­wa­my ro­sół. Można też ugo­to­wać je wprost w rosole.

Makaron i klu­ski kra­ja­ne. Zagnieść mą­kę ca­łem jaj­kiem na twar­de cia­sto, roz­wał­ko­wać cien­ko, zwi­nąć i kra­jać na wą­ziut­kie pa­secz­ki, aby otrzy­mać ma­ka­ron. To sa­mo cia­sto, roz­wał­ko­wa­ne i po­kra­ja­ne w pa­ski sze­ro­kie na 3 pal­ce, uło­żo­ne je­den na dru­gim i kra­ja­ne na pa­secz­ki pół cen­ty­me­tro­wej sze­ro­ko­ści, da nam klu­ski kra­ja­ne. Krajane w uko­śne pro­sto­ką­ty – to ła­zan­ki. Zarówno ma­ka­ron, jak i klu­ski, na­le­ży rzu­cić na wrzą­cą oso­lo­ną wo­dę i go­to­wać pod po­kry­wą, do­pó­ki su­ro­wo­ści nie stra­cą, co trwa oko­ło 5-ciu mi­nut. Odcedzone, wło­żyć do wa­zy i za­lać rosołem.

Kartofle ugo­to­wa­ne i po­kra­ja­ne w ta­lar­ki, fa­so­la, ka­la­fior lub gro­szek zie­lo­ny, ugo­to­wa­ne od­dziel­nie, mo­gą też sta­no­wić do­da­tek do rosołu.

Leave a Reply