Ozdoby cho­in­ko­we wia­nusz­ki i bomb­ki z polaru

A mo­że zro­bisz na cho­in­kę ozdo­by z po­la­ru, a wła­ści­wie z po­la­ro­wych ścin­ków, któ­re być mo­że zo­sta­ły Ci po szy­ciu róż­nych róż­no­ści? Osoby szy­ją­ce na­wet oka­zjo­nal­nie, czę­sto zo­sta­wia­ją so­bie reszt­ki ma­te­ria­łów, bo mo­gą się jesz­cze przy­dać i cza­sem rze­czy­wi­ście się przy­da­ją. Polarowe ozdo­by bo­żo­na­ro­dze­nio­we są mi­łe i pro­ste w wy­ko­na­niu, więc i do­ro­śli i dzie­ci chęt­nie spę­dzą przy nich dłu­gie ad­wen­to­we wieczory.

Zobacz jak zro­bić z po­la­ro­wych ścin­ków wia­nusz­ki oraz ko­lo­ro­we bombki.

Do zro­bie­nia wia­nusz­ka z po­la­ru potrzebujesz:

  • róż­no­ko­lo­ro­we ścin­ki po­la­ru po­cię­te w kwa­dra­ty o bo­ku 2-3 cm, 
  • moc­ną nitkę, 
  • gru­bą igłę, od­po­wied­nią do przy­go­to­wa­nej nitki, 
  • wstąż­kę na zawieszkę.

Polar po­tnij na jed­na­ko­we kwa­dra­ty o bo­ku 2-3 cm. Przygotuj dłu­gi ka­wa­łek moc­nej nit­ki i igłę. Nawlekaj na nit­kę ko­lej­ne kwa­dra­ty z po­la­ru. Możesz z gó­ry za­pla­no­wać i na­wle­kać na nit­kę przy­go­to­wa­ny wzór, lub zdać się na przy­pa­dek i na­wle­kać lo­so­wo wy­bra­ne kwa­dra­ci­ki. Zwiąż ze so­bą koń­ce nit­ki, tak by utwo­rzyć ko­li­sty kształt. W za­leż­no­ści od ilo­ści na­wle­czo­nych kwa­dra­tów, mo­żesz zro­bić więk­szy lub mniej­szy wia­nu­szek. Końce nit­ki przy­tnij. Z ka­wał­ka wstą­żecz­ki zrób zawieszkę.

Do zro­bie­nia mię­ciut­kiej bomb­ki potrzebujesz:

  • bomb­kę ze styropianu, 
  • róż­no­ko­lo­ro­we ścin­ki po­la­ru po­cię­te w kwa­dra­ty o bo­ku oko­ło 1 cm, 
  • szpil­ki (naj­le­piej ta­kie krótkie), 
  • wstąż­kę na zawieszkę.

Kawałeczki po­la­ru przy­cze­piaj szpi­lecz­ka­mi je­den przy dru­gim do sty­ro­pia­no­wej bomb­ki. Gdy za­peł­nisz ca­łą, do­czep szpil­ką za­wiesz­kę z wstążeczki.

UWAGA! – Do zro­bie­nia wia­nusz­ków i bom­bek za­miast po­la­ru mo­żesz wy­ko­rzy­stać też ka­wał­ki ko­lo­ro­we­go filcu.

Leave a Reply