Jak uszyć tor­bę z jed­nym uchem

Torba z ma­te­ria­łu przy­da­je się – na za­ku­py, na nu­ty i bu­ty. Ta tor­ba ma jed­no ucho, ale przy­da się Wam w wie­lu sytuacjach.

Aby uszyć tor­bę z jed­nym uchem po­trze­bu­jesz:
ka­wa­łek ma­te­ria­łu o wy­mia­rach ok 80cm x 60cm,ok 1,5 m tasiemki.

1,2. Materiał skła­da­my na czte­ry wzdłuż krót­sze­go bo­ku. Wycinamy za­okrą­glo­ny kształt (coś po­mię­dzy ćwiart­ką elip­sy a pro­sto­ką­tem o wy­mia­rach ok 26cm x 13cm). Powstały po roz­ło­że­niu pa­sek zszy­wa­my na gó­rze. Zszywamy też bok torby.

3. Nasza tor­ba za­czy­na na­bie­rać kształ­tów. Teraz ob­szy­wa­my do­oko­ła ta­siem­ką ucho tor­by i roz­kła­da­my, tak jak po­ka­za­no na zdję­ciu. Gdy ma­my tak uło­żo­ny ma­te­riał, możemy…

4. …zszyć tor­bę na do­le. Następnie ma­te­riał na do­le tor­by skła­da­my ze so­bą w ta­ki spo­sób, by szew sty­kał się z brze­giem tor­by i zszy­wa­my ra­zem two­rząc nie­wiel­kie trój­ką­ci­ki. Trójkąciki po obu stro­nach mu­szą być symetryczne.

5. Teraz po­zo­sta­je nam przy­mo­co­wać trój­ką­ci­ki do dna tor­by, prze­szy­wa­jąc przez śro­dek dna.

6. Gotową tor­bę prze­wra­ca­my na pra­wą stro­nę i mo­że­my ru­szać do wa­rzyw­nia­ka po jabł­ka na szarlotkę 🙂

Leave a Reply