Haft krzy­ży­ko­wy wzo­ry na sta­ro­mod­ne obrazki

Odrobina cier­pli­wo­ści i Twoje rę­ce wy­ha­ftu­ją ślicz­ne jed­no­barw­ne ob­raz­ki z je­lon­ka­mi, tan­ce­rza­mi na łą­ce i za­ko­cha­ną pa­rą. Haft krzy­ży­ko­wy jest pro­sty i ła­twy w wy­ko­na­niu, na­wet dla po­cząt­ku­ją­cej haf­ciar­ki. A więc igły w dłoń i do roboty 🙂

Po otwar­ciu klik­nij w sche­mat do wy­szy­wa­nia pra­wym przy­ci­skiem mysz­ki i za­pisz na swo­im kom­pu­te­rze, by wydrukować.

Leave a Reply