Organizery z materiału

Jak w pro­sty spo­sób upo­rząd­ko­wać po­roz­rzu­ca­ne ma­te­ria­ły biu­ro­we? Jak zna­leźć al­ter­na­ty­wę dla pó­łe­czek na szczot­ki do wło­sów, szczo­tecz­kę i pa­stę do zę­bów? Gdzie prze­cho­wy­wać pod­ręcz­ne dro­bia­zgi? Nie wiesz? Może po­trzeb­ny Ci więk­szy lub mniej­szy or­ga­ni­zer z ma­te­ria­łu, dzię­ki któ­re­mu wpro­wa­dzisz ład w po­roz­rzu­ca­ne przed­mio­ty i papiery.

Aby wy­ko­nać or­ga­ni­zer, ta­ki jak na zdję­ciach, bę­dziesz potrzebować:

  • zwy­kły pla­sti­ko­wy wieszak
  • pro­sto­kąt­ny ka­wa­łek ma­te­ria­łu nie­co szer­szy od wieszaka
  • reszt­ki ma­te­ria­łów na kie­szon­ki i ozdob­ne aplikacje
  • ko­lo­ro­we ta­siem­ki do ob­szy­cia brze­gów (nie­ko­niecz­nie)
  • ma­szy­na do szy­cia (chy­ba, że masz czas i cier­pli­wość szyć wszyst­ko ręcznie)

Na po­czą­tek za­pla­nuj do­kład­ną wiel­kość or­ga­ni­ze­ra i ilość kie­szo­nek, do­pa­so­wu­jąc je do swo­ich po­trzeb. Dalej za­dbaj o to, by nie strzę­pi­ły się brze­gi Twojego or­ga­ni­ze­ra i ob­szyj je ta­siem­ką lu po­za­gi­naj je pod spód i prze­szyj na wierzchu.

Naszyj na kie­szon­ki ozdob­ne apli­ka­cje lub ta­siem­ki i po­przy­szy­waj je ko­lej­no na swo­je miej­sca. Pamiętaj, że bę­dzie Ci ła­twiej, je­śli ma­te­riał nie bę­dzie pognieciony.

Obróć ma­te­riał na le­wą stro­nę i po­łóż na gó­rze wie­szak. Zaznacz szpil­ka­mi miej­sca w któ­rych mu­sisz prze­szyć, by ca­łość się trzy­ma­ła. Wyjmij wie­szak i prze­szyj w za­zna­czo­nych miej­scach (tak jak na fo­to­gra­fii powyżej).

Gdy skoń­czysz, po­ob­ci­naj wy­sta­ją­ce nit­ki, włóż wie­szak i po­wieś tam gdzie jest Ci potrzebny 🙂

Leave a Reply