Jak zro­bić sznur­ko­wy szal bawełniany

Warto raz na ja­kiś czas ro­bić w sza­fie prze­gląd ubrań, by odło­żyć te nie­no­szo­ne od daw­na i jed­no­cze­śnie zro­bić miej­sce na no­we ciu­chy. Nie wszyst­kich rze­czy mu­si­cie się od ra­zu po­zby­wać, mo­że­cie je prze­ro­bić. Na przy­kład nie­po­trzeb­ny ba­weł­nia­ny t-shirt mo­że­cie wy­ko­rzy­stać do zro­bie­nia sznur­ko­we­go szala.

Na szal po­trzeb­ny jest nam pro­sto­kąt­ny ka­wa­łek ma­te­ria­łu za­war­ty po­mię­dzy de­kol­tem z do­łem try­ko­tu. Nie roz­ci­na­jąc go po bo­kach (!) tnie­my try­kot na 1,5 – 2 cen­ty­me­tro­we pa­ski. Te pa­ski to wła­ści­wie owa­le, któ­re roz­cią­ga­my, by uzy­skać wra­że­nie sznurka.

Bawełniane sznu­recz­ki po­wsta­łe z roz­cią­gnię­tych pa­sków ukła­da­my je­den na dru­gim, tak by coś co by­ło wcze­śniej bocz­ny­mi szwa­mi na­szej ko­szul­ki znaj­do­wa­ło się w tym sa­mym miej­scu. Teraz skła­da­my wszyst­ko na pół w ten spo­sób, by wszyst­kie szwy znaj­do­wa­ły się ko­ło sie­bie i zszy­wa­my je ra­zem. Z ka­wał­ka ma­te­ria­łu wy­cię­te­go np z rę­ka­wa szy­ku­je­my pa­sek ma­te­ria­łu, któ­rym za­ma­sku­je­my szwy. Żeby ma­sko­wa­nie nie prze­su­wa­ło się, trze­ba je przy­szyć do sznu­recz­ków. Sznurkowy szal ba­weł­nia­ny z t-shirtu gotowy 🙂

Możesz do­wol­nie mo­dy­fi­ko­wać ten pro­jekt. Możesz zro­bić jed­no­barw­ny szal, lub użyć dwóch róż­no­barw­nych ko­szu­lek i uszyć szal dwu­ko­lo­ro­wy. Możesz też użyć wzo­rzy­stych ko­szu­lek – efekt za każ­dym ra­zem bę­dzie nie­co in­ny. Jeśli zaś uży­jesz ma­łych ko­szu­lek dzie­cię­cych nie bę­dzie po­trze­by skła­da­nia pa­sków na pół.

Leave a Reply