Przepis na muf­fin­ki z bo­rów­ką amerykańską

Muffinki z bo­rów­ką ame­ry­kań­ską czy­li blu­eber­ry muf­fins. Pyszne, moc­no owo­co­we z chru­pią­cą od cu­kro­wej po­syp­ki sko­rup­ką. Ciężko się im oprzeć 😀

Składniki:

  • 375 g mąki, 
  • 220 g cukru, 
  • ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia, 
  • cu­kier waniliowy, 
  • 125 ml oleju, 
  • 125 ml mleka, 
  • 1 jaj­ko,
  • 250 g bo­rów­ki amerykańskiej, 
  • cu­kier krysz­tał na posypkę.

Mieszamy ze so­bą wszyst­kie syp­kie skład­ni­ki (mą­ka, cu­kier, pro­szek do pie­cze­nie i cu­kier wa­ni­lio­wy) w jed­nej mi­sce. Wszystkie mo­kre (jaj­ko, mle­ko i olej) też mie­sza­my ra­zem. Łączymy wszyst­ko ra­zem, by uzy­skać dość gę­ste cia­sto. Borówkę ame­ry­kań­ską my­je­my pod bie­żą­cą wo­dą, od­kła­da­my nie­co do na­ło­że­nia na wierzch muf­fin­ków, resz­tę do­da­je­my do cia­sta i ostroż­nie mieszamy.

Ciasto roz­kła­da­my w za­głę­bie­nia fo­rem­ki muf­fin­ko­wej. Wygodna do te­go jest łyż­ka do lo­dów. Na wierzch każ­de­go muf­fin­ka ukła­da­my po­zo­sta­łe owo­ce i lek­ko wci­ska­my je w cia­sto, ca­łość po­sy­pu­je­my cukrem.

Muffinki pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 180°C, przez oko­ło pół godziny.

Jedna odpowiedź do „Przepis na muf­fin­ki z bo­rów­ką amerykańską”

  1. […] po­szło i jak Ci sma­ko­wa­ły muf­fin­ki. Następnie zaś wy­pró­buj prze­pis na muf­fin­ki z bo­rów­ką ame­ry­kań­ską. A je­śli masz ja­kieś py­ta­nia lub su­ge­stie, chęt­nie na nie odpowiemy. […]

Leave a Reply