Przepis na muf­fin­ki ba­na­no­we z malinami

Proponuję Wam muf­fin­ki in­spi­ro­wa­ne prze­pi­sem Nigelli Lawson. W swo­im prze­pi­sie Nigella pro­po­no­wa­ła tof­fi, ja­ko do­da­tek do ba­na­nów. Ja pro­po­nu­ję ba­na­no­wą sło­dycz po­łą­czyć z kwa­sko­wa­ty­mi malinami.

Składniki:

  • 250 g mąki,
  • 100 g cukru,
  • 2 du­że doj­rza­łe banany,
  • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia,
  • aro­mat cytrynowy,
  • 125 ml oleju,
  • 2 jaj­ka,
  • 100 g mro­żo­nych ma­lin (w se­zo­nie mo­żesz użyć świe­żych malin).

Mieszamy ze so­bą syp­kie skład­ni­ki – mą­kę, cu­kier i pro­szek do pie­cze­nia. Banany obie­ra­my ze skór­ki i mik­su­je­my. Mus ba­na­no­wy mie­sza­my z ole­jem, jaj­ka­mi i aro­ma­tem cy­try­no­wym. Dodajemy do syp­kich skład­ni­ków i mie­sza­my ra­zem. Do cia­sta do­da­je­my mro­żo­ne ma­li­ny i na­kła­da­my do fo­re­mek muf­fin­ko­wych. Jeśli uży­wasz si­li­ko­no­wych fo­re­mek, nie mu­sisz do­dat­ko­wo wy­kła­dać ich pa­pie­ro­wy­mi papilotkami.

Muffinki ba­na­no­we z ma­li­na­mi pie­cze­my przez oko­ło 20 mi­nut w tem­pe­ra­tu­rze 200°C. Z po­da­nej por­cji wy­cho­dzi oko­ło 15 sztuk.

Leave a Reply

%d bloggers like this: