Przepis na muf­fin­ki ba­na­no­we z malinami

Chcesz zro­bić coś słod­kie­go, ale nie masz cza­su na skom­pli­ko­wa­ne cia­sto? Muffinki ba­na­no­we z ma­li­na­mi to coś dla Ciebie! To pro­ste i pysz­ne cia­stecz­ka, któ­re za­do­wo­lą każ­de­go ła­su­cha. Potrzebujesz tyl­ko kil­ku skład­ni­ków, któ­re na pew­no masz w kuch­ni. W pół go­dzi­ny masz go­to­we pysz­ne i aro­ma­tycz­ne muf­fin­ki, któ­re mo­żesz po­dać na śnia­da­nie, de­ser lub pod­wie­czo­rek. Sprawdź nasz prze­pis krok po kro­ku i ciesz się do­mo­wy­mi wypiekami!

Moje ulu­bio­ne muf­fin­ki bananowe

Proponuję Wam muf­fin­ki in­spi­ro­wa­ne prze­pi­sem Nigelli Lawson. W swo­im prze­pi­sie Nigella pro­po­no­wa­ła tof­fi, ja­ko do­da­tek do ba­na­nów. Ja pro­po­nu­ję ba­na­no­wą sło­dycz po­łą­czyć z kwa­sko­wa­ty­mi ma­li­na­mi. To ide­al­ne po­łą­cze­nie sma­ków, któ­re za­chwy­ci Wasze pod­nie­bie­nia. Maliny do­da­ją muf­fin­kom świe­żo­ści i lek­ko­ści, a tak­że pięk­ne­go ró­żo­we­go ko­lo­ru. Banany na­to­miast spra­wia­ją, że cia­sto jest wil­got­ne i aro­ma­tycz­ne. Dodatkowo, ba­na­ny i ma­li­ny są bo­ga­te w wi­ta­mi­ny i an­ty­ok­sy­dan­ty, więc mo­że­cie cie­szyć się ty­mi muf­fin­ka­mi bez wy­rzu­tów sumienia.

Składniki

  • 250 g mąki,
  • 100 g cukru,
  • 2 du­że doj­rza­łe banany,
  • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia,
  • aro­mat cytrynowy,
  • 125 ml oleju,
  • 2 jaj­ka,
  • 100 g mro­żo­nych ma­lin (w se­zo­nie mo­żesz użyć świe­żych malin).

Muffinki ba­na­no­we — przygotowanie

Mieszamy ze so­bą syp­kie skład­ni­ki – mą­kę, cu­kier i pro­szek do pie­cze­nia. Banany obie­ra­my ze skór­ki i mik­su­je­my. Mus ba­na­no­wy mie­sza­my z ole­jem, jaj­ka­mi i aro­ma­tem cy­try­no­wym, na­stęp­nie do­da­je­my do syp­kich skład­ni­ków i mie­sza­my ra­zem. Do cia­sta do­da­je­my mro­żo­ne ma­li­ny i na­kła­da­my do fo­re­mek muf­fin­ko­wych. Jeśli uży­wasz si­li­ko­no­wych fo­re­mek, nie mu­sisz do­dat­ko­wo wy­kła­dać ich pa­pie­ro­wy­mi papilotkami.

Muffinki ba­na­no­we z ma­li­na­mi pie­cze­my przez oko­ło 20 mi­nut w tem­pe­ra­tu­rze 200°C. Z po­da­nej por­cji wy­cho­dzi oko­ło 15 sztuk.

Podsumowanie

Mam na­dzie­ję, że spodo­bał Ci się nasz prze­pis na muf­fin­ki ba­na­no­we z ma­li­na­mi. To na­praw­dę pro­ste i smacz­ne cia­stecz­ka, któ­re mo­żesz zro­bić w do­mu w krót­kim cza­sie. Są ide­al­ne na każ­dą oka­zję: na śnia­da­nie, de­ser, pod­wie­czo­rek lub ja­ko pre­zent dla ko­goś bli­skie­go. Jeśli spró­bu­jesz na­sze­go prze­pi­su, daj nam znać w ko­men­ta­rzach, jak Ci po­szło i jak Ci sma­ko­wa­ły muf­fin­ki. Następnie zaś wy­pró­buj prze­pis na muf­fin­ki z bo­rów­ką ame­ry­kań­ską. A je­śli masz ja­kieś py­ta­nia lub su­ge­stie, chęt­nie na nie od­po­wie­my. Smacznego!

Leave a Reply