Zagadki dla dzie­ci o zwie­rzę­tach

Zagadki to mi­ła a jed­no­cze­śnie po­ży­tecz­na for­ma za­ba­wy dla dziec­ka. Idealna na prze­chadz­kę po skwer­ku, par­ku czy le­sie, na dłu­gą po­dróż po­cią­giem lub wie­czor­ne po­ga­dusz­ki z dziec­kiem po po­wro­cie z pra­cy. Rozwiązywanie za­ga­dek ćwi­czy u dzie­ci lo­gicz­ne my­śle­nie i ana­li­zo­wa­nie tek­stu, po­rząd­ku­je ich wie­dzę o świe­cie, za­chę­ca do zdo­by­wa­nia no­wej wie­dzy i utrwa­la­ne tej, już na­by­tej, ale przede wszyst­kim ba­wi.

Spróbujcie i zo­bacz­cie ile ra­do­ści i za­do­wo­le­nia od­naj­dzie Wasze dziec­ko przy roz­wią­zy­wa­niu za­ga­dek. W tym ze­sta­wie znaj­dzie­cie zga­dy­wan­ki o zwie­rzę­tach z far­my, la­su, par­ku i ZOO.

Bywa si­wy, gnia­dy, ka­ry,
Wozi lu­dzi i to­wa­ry.
(koń)
Za ko­ści rzu­co­ne
dzię­ku­je ogo­nem.
(pies)
Dobre ma zwy­cza­je
– lu­dziom mle­ko da­je.
(kro­wa)
Zawsze bli­sko kro­wy
i ogo­nem mie­le,
każ­dy już od­gad­nie,
bo to prze­cież…
(cie­lę)
W noc­nej ci­szy
ło­wi my­szy.
(kot)
Długi ma ogo­nek,
oczy – jak pa­cior­ki,
gdy zo­ba­czy ko­ta –
ucie­ka do nor­ki.
(mysz)
Ma dłu­gie uszy,
fu­ter­ko pu­szy­ste.
Ze sma­kiem chru­pie
sa­ła­ty li­stek.
(kró­lik)
Dzięki niej na zi­mę
masz czap­kę i sza­lik.
Gdy w gó­ry po­je­dziesz,
uj­rzysz ją na ha­li.
(owca)
Chodzi po po­dwór­ku
i grze­bie ła­pa­mi,
mó­wią o niej ptak do­mo­wy,
na­zwij­cie ja sa­mi.
(ku­ra)
W każ­dej wsi jest ta­ki bu­dzik,
któ­ry co dzień wszyst­kich bu­dzi.
(ko­gut)
Maleńkie, pu­szy­ste,
gdy wro­na je spło­szy,
wnet z pi­skiem się kry­ją
pod skrzy­dła ko­ko­szy.
(kur­czę­ta)
Jest kró­lem,
lecz nie w ko­ro­nie,
ma grzy­wę,
choć nie jest ko­niem.
(lew)
Kot ogrom­ny, prę­go­wa­ny,
by­wa w cyr­ku – tre­so­wa­ny.
(ty­grys)
Chociaż za­wsze trą­bę no­si,
nikt o go kon­cert nie pro­si.
(słoń)
Jest wiel­ki, gar­ba­ty,
lecz mo­że jak tra­garz
dźwi­gać na ple­cach
bar­dzo cięż­ki ba­gaż.
(wiel­błąd)
Chytrus nie­go nie la­da,
do kur­ni­ków się za­kra­da.
(lis)
Chociaż ma tor­bę,
nie jest li­sto­no­szem.
W swej tor­bie na brzu­chu
wła­sne dzie­ci no­si.
(kan­gur)
Małe zwie­rząt­ko,
ale sił ma wie­le,
by ko­pać w zie­mi
dłu­gie tu­ne­le.
(kret)
Ma brą­zo­we, ślicz­ne oczy,
nóż­ki zgrab­ne, cien­kie.
Czy wi­dzia­łeś kie­dyś w le­sie
pło­chli­wą…
(sa­ren­kę)
Skacze po le­sie
i z wiel­kiej ucie­chy,
w dziu­pli swej cho­wa
smacz­ne orze­chy.
(wie­wiór­ka)
Choiaż ma pan­cerz,
to nie wo­ju­je,
na czte­rech no­gach
wol­no spa­ce­ru­je.
(żółw)
Dasz mu se­ra na pie­ro­gi?
Może ci po­ka­że ro­gi.
(śli­mak)
Skaczą po łą­ce
lub pły­wa­ją w wo­dzie,
ży­ją z bo­cia­nem
w cią­głej nie­zgo­dzie.
(ża­by)
Ma krót­kie nóż­ki
i ma­ły ry­jek,
cho­ciaż ma igły,
ni­gdy nie szy­je.
(jeż)

Zagadki opra­co­wa­no na pod­sta­wie pra­cy Jolanty Cyrulik z Przedszkola Samorządowego w Herbach „Zagadki dla Jacka i Agatki: Wybór za­ga­dek dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i młod­szym wie­ku szkol­nym”.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: