Zagadki dla dzie­ci o zwierzętach

zwierzęta

Zagadki to mi­ła a jed­no­cze­śnie po­ży­tecz­na for­ma za­ba­wy dla dziec­ka. Idealna na prze­chadz­kę po skwer­ku, par­ku czy le­sie, na dłu­gą po­dróż po­cią­giem lub wie­czor­ne po­ga­dusz­ki z dziec­kiem po po­wro­cie z pra­cy. Rozwiązywanie za­ga­dek ćwi­czy u dzie­ci lo­gicz­ne my­śle­nie i ana­li­zo­wa­nie tek­stu, po­rząd­ku­je ich wie­dzę o świe­cie, za­chę­ca do zdo­by­wa­nia no­wej wie­dzy i utrwa­la­ne tej, już na­by­tej, ale przede wszyst­kim bawi.

Spróbujcie i zo­bacz­cie ile ra­do­ści i za­do­wo­le­nia od­naj­dzie Wasze dziec­ko przy roz­wią­zy­wa­niu za­ga­dek. W tym ze­sta­wie znaj­dzie­cie zga­dy­wan­ki o zwie­rzę­tach z far­my, la­su, par­ku i ZOO.

Bywa si­wy, gnia­dy, kary,
Wozi lu­dzi i towary.
(koń)
Za ko­ści rzucone
dzię­ku­je ogonem.
(pies)
Dobre ma zwyczaje
– lu­dziom mle­ko daje.
(kro­wa)
Zawsze bli­sko krowy
i ogo­nem miele,
każ­dy już odgadnie,
bo to przecież…
(cie­lę)
W noc­nej ciszy
ło­wi myszy.
(kot)
Długi ma ogonek,
oczy – jak paciorki,
gdy zo­ba­czy kota –
ucie­ka do norki.
(mysz)
Ma dłu­gie uszy,
fu­ter­ko puszyste.
Ze sma­kiem chrupie
sa­ła­ty listek.
(kró­lik)
Dzięki niej na zimę
masz czap­kę i szalik.
Gdy w gó­ry pojedziesz,
uj­rzysz ją na hali.
(owca)
Chodzi po podwórku
i grze­bie łapami,
mó­wią o niej ptak domowy,
na­zwij­cie ja sami.
(ku­ra)
W każ­dej wsi jest ta­ki budzik,
któ­ry co dzień wszyst­kich budzi.
(ko­gut)
Maleńkie, pu­szy­ste,
gdy wro­na je spłoszy,
wnet z pi­skiem się kryją
pod skrzy­dła kokoszy.
(kur­czę­ta)
Jest kró­lem,
lecz nie w koronie,
ma grzywę,
choć nie jest koniem.
(lew)
Kot ogrom­ny, pręgowany,
by­wa w cyr­ku – tresowany.
(ty­grys)
Chociaż za­wsze trą­bę nosi,
nikt o go kon­cert nie prosi.
(słoń)
Jest wiel­ki, garbaty,
lecz mo­że jak tragarz
dźwi­gać na plecach
bar­dzo cięż­ki bagaż.
(wiel­błąd)
Chytrus nie­go nie lada,
do kur­ni­ków się zakrada.
(lis)
Chociaż ma torbę,
nie jest listonoszem.
W swej tor­bie na brzuchu
wła­sne dzie­ci nosi.
(kan­gur)
Małe zwie­rząt­ko,
ale sił ma wiele,
by ko­pać w ziemi
dłu­gie tunele.
(kret)
Ma brą­zo­we, ślicz­ne oczy,
nóż­ki zgrab­ne, cienkie.
Czy wi­dzia­łeś kie­dyś w lesie
płochliwą…
(sa­ren­kę)
Skacze po lesie
i z wiel­kiej uciechy,
w dziu­pli swej chowa
smacz­ne orzechy.
(wie­wiór­ka)
Choiaż ma pancerz,
to nie wojuje,
na czte­rech nogach
wol­no spaceruje.
(żółw)
Dasz mu se­ra na pierogi?
Może ci po­ka­że rogi.
(śli­mak)
Skaczą po łące
lub pły­wa­ją w wodzie,
ży­ją z bocianem
w cią­głej niezgodzie.
(ża­by)
Ma krót­kie nóżki
i ma­ły ryjek,
cho­ciaż ma igły,
ni­gdy nie szyje.
(jeż)

Zagadki opra­co­wa­no na pod­sta­wie pra­cy Jolanty Cyrulik z Przedszkola Samorządowego w Herbach „Zagadki dla Jacka i Agatki: Wybór za­ga­dek dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i młod­szym wie­ku szkolnym”.

Leave a Reply