Zagadki dla dzieci

Zagadki to przy­jem­na a za­ra­zem bar­dzo po­ży­tecz­na for­ma za­ba­wy dla dziec­ka. Idealna za­rów­no na spa­cer po par­ku, da­le­ką po­dróż po­cią­giem czy też mi­ły spo­sób na wie­czor­na wy­ci­sze­nie dziec­ka przed snem. Odgadywanie za­ga­dek uczy dzie­ci my­śle­nia, ana­li­zo­wa­nia tek­stu, po­rząd­ku­je ich wie­dzę o świe­cie, za­chę­ca do zdo­by­wa­nia co­raz więk­szej wie­dzy ale przede wszyst­kim bawi.

(wię­cej…)

Czytaj dalejZagadki dla dzieci

Zagadki dla dzie­ci o kwia­tach, owo­cach i warzywach

Zabawa w zga­duj – zga­du­la, czy­li od­ga­dy­wa­nie za­ga­dek po­tra­fi dać dzie­ciom du­żo ra­do­ści. To do­sko­na­ła za­ba­wa na uro­dzi­no­we kinder-party dla przed­szko­la­ków. Dajmy moż­li­wość wy­ka­zać się wie­dzą każ­de­mu z ma­lu­chów. Zadając za­gad­kę kie­ruj­my ją za­wsze do kon­kret­nej oso­by, pro­sząc resz­tę, by po­cze­ka­ła na swo­ją ko­lej, w prze­ciw­nym ra­zie od­po­wie­dzi na nie bę­dą udzie­lać tyl­ko te bar­dziej prze­bo­jo­we dzie­ci, a te nie­co nie­śmia­łe zo­sta­ną z bo­ku… Oczywiści je­śli za­gad­ki bę­dą zbyt trud­ne, dzie­ci mo­gą się znie­chę­cić, sta­raj­my się więc do­pa­so­wać je do wie­ku dziec­ka. (wię­cej…)

Czytaj dalejZagadki dla dzie­ci o kwia­tach, owo­cach i warzywach

Zagadki dla dzie­ci o zwierzętach

Zagadki to mi­ła a jed­no­cze­śnie po­ży­tecz­na for­ma za­ba­wy dla dziec­ka. Idealna na prze­chadz­kę po skwer­ku, par­ku czy le­sie, na dłu­gą po­dróż po­cią­giem lub wie­czor­ne po­ga­dusz­ki z dziec­kiem po po­wro­cie z pra­cy. Rozwiązywanie za­ga­dek ćwi­czy u dzie­ci lo­gicz­ne my­śle­nie i ana­li­zo­wa­nie tek­stu, po­rząd­ku­je ich wie­dzę o świe­cie, za­chę­ca do zdo­by­wa­nia no­wej wie­dzy i utrwa­la­ne tej, już na­by­tej, ale przede wszyst­kim ba­wi. (wię­cej…)

Czytaj dalejZagadki dla dzie­ci o zwierzętach

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania