Przepis na gu­lasz węgierski

au­to­rem ar­ty­ku­łu jest Tobiasz Duda

Gulasz wę­gier­ski sły­nie i po­cho­dzi od na­szych bra­tan­ków czy­li z Węgier. Jednak gdy­by­śmy przy­go­to­wa­li pol­ski gu­lasz wszyst­kim by rów­nie do­brze sma­ko­wał. Potrawa jest do­bra na je­sien­ną po­rę, gdy za oknem wie­je i pa­da deszcz.

Składniki:

 • 30-40 dkg mię­sa wo­ło­we­go bez kości
 • 4 dkg tłuszczu
 • 15 dkg cebuli
 • 1 dkg pa­pry­ki w proszku
 • 15 dkg pa­pry­ki (strą­ki)
 • 1 zą­bek czosnku
 • 80 dkg ziemniaków
 • 15 dkg po­mi­do­rów lub 5 dkg kon­cen­tra­tu pomidorowego
 • klu­ski kładzione
 • ma­je­ra­nek
 • kmi­nek, sól, bazylia

Sposób przy­go­to­wa­nia

Mięso opłu­kać, po­kra­jać na drob­ne ka­wał­ki, wło­żyć do du­że­go ron­dla. Dodać tłuszcz, ob­ra­ną drob­no po­sie­ka­ną ce­bu­lę, czo­snek roz­tar­ty z so­lą, pa­pry­kę w prosz­ku, szczyp­tę kmin­ku i ma­je­ra­nek, oso­lić, do­kład­nie wy­mie­szać, pod­lać pa­ru łyż­ka­mi wo­dy i du­sić po­wo­li pod przy­kry­ciem. W cza­sie du­sze­nia czę­sto mie­szać i uzu­peł­niać od­pa­ro­wa­ną wo­dę, na­stęp­nie umyć ziem­nia­ki, obrać i opłu­kać, pa­pry­kę w strą­kach umyć, ob­ciąć ło­dy­gi i usu­nąć pest­ki, po­mi­do­ry umyć. Gdy mię­so za­czy­na mięk­nąć, do­dać pa­pry­kę po­kra­ja­ną w pa­ski, po­mi­do­ry po­dzie­lo­ne na cząst­ki, ziem­nia­ki po­kra­ja­ne w dość gru­bą kost­kę i do­lać ty­le wo­dy, aby za­kry­ła go­tu­ją­cą się w ron­dlu po­tra­wę. Gdy ziem­nia­ki i mię­so są mięk­kie, wy­mie­szać ugo­to­wa­ny gu­lasz z od­dziel­nie ugo­to­wa­ny­mi klu­ska­mi. Gulasz po­dać w ron­dlu, w któ­rym się gotował.

I tak ma­my go­to­wy gu­lasz, go­to­wy do je­dze­nia. Najlepszymi przy­pra­wa­mi do te­go da­nia są: zie­le an­giel­skie, liść lau­ro­wy, ja­ło­wiec, ma­je­ra­nek, pieprz, roz­ma­ryn, ty­mia­nek. Gulasz wę­gier­ski po­wi­nien być po­da­wa­ny w ce­ra­micz­nym ko­cioł­ku, w któ­rym zo­stał przy­rzą­dzo­ny nad ogniskiem.


Restauracje w Polsce – za­mów po­si­łek w swo­jej miejscowości
Pizza na wynos
ABC Budowania

Artykuł po­cho­dzi z ser­wi­su www.Artelis.pl

Leave a Reply