Jak zro­bić ko­szyk wiel­ka­noc­ny z papieru

Z ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru i bi­bu­ły mo­żesz wy­cza­ro­wać z dziec­kiem ślicz­ne ko­szycz­ki wiel­ka­noc­ne, któ­ry­mi ude­ko­ru­je­cie miesz­ka­nie w świą­tecz­ny czas. Jak zro­bić ko­szyk wiel­ka­noc­ny z pa­pie­ru? To bar­dzo pro­ste. Wystarczy, że przy­go­tu­jesz kil­ka ko­lo­ro­wych kar­tek, marsz­czo­ną bi­bu­łę, klej i no­życz­ki. Poniżej znaj­dziesz po­my­sły ze zdję­cia­mi i krót­ki­mi opi­sa­mi wy­ko­na­nia. Gotowe ko­szycz­ki mo­żesz wy­peł­nić słod­ko­ścia­mi lub in­ny­mi drob­ny­mi pre­zen­ta­mi dla swo­ich bli­skich. Jeśli szu­kasz do­kład­nej in­struk­cji krok po kro­ku, jak zro­bić ko­szyk wiel­ka­noc­ny z pa­pie­ru, mo­żesz zaj­rzeć na ten fil­mik lub ten ar­ty­kuł. Miłej zabawy!

Na ba­zie kwa­dra­to­wej kart­ki o do­wol­nych wy­mia­rach mo­żesz wy­ko­nać pro­sty ko­szy­czek z pa­pie­ru. Tak jak po­ka­za­no na zdję­ciu, po­dziel kart­kę na 9 ma­łych kwadracików.

Rozetnij wzdłuż prze­ry­wa­nej li­nii, jak na fo­to­gra­fii, ze­gnij i sklej, by po­wstał kształt koszyczka.

Doczep rącz­kę z po­dłuż­ne­go ka­wał­ka pa­pie­ru , ozdób ko­lo­ro­wym or­na­men­tem i gotowe.

Poniżej ko­lej­ny po­mysł – pro­po­zy­cja, na ozdob­ny koszyczek…

…któ­ry bez ozdób wy­glą­da tak:

Tutaj znaj­dziesz do nie­go sche­mat.

Ten ko­szy­czek uple­cio­ny zo­stał z bi­bu­ły marsz­czo­nej (grub­szy war­kocz na ko­szy­czek, cien­szy na rącz­kę) i przy­kle­jo­ny do okrą­głe­go wiecz­ka po ser­kach to­pio­nych. Rączka usztyw­nio­na dru­ci­kiem wple­cio­nym w warkocz.

Kolejny ko­szy­czek mo­że­cie przy­go­to­wać rów­nież na ba­zie okrą­głe­go wiecz­ka od ser­ków to­pio­nych. By pod­wyż­szyć mu ścian­ki ob­kle­ja­my go wo­kół kart­ką pa­pie­ru i przy­mo­co­wu­je­my rącz­kę do trzy­ma­nia. Teraz ko­lej­ny etap – szy­ko­wa­nie bi­bu­ły. Odcina się 2 rów­ne pa­ski bi­bu­ły (oko­ło 3 cm). Każdy pa­sek trze­ba po­na­ci­nać z brze­gu. Oba pa­secz­ki po roz­wi­nię­ciu spla­ta­my ze so­bą. Są wte­dy ta­kie pu­szy­ste. Takimi pu­szy­sty­mi skrę­co­ny­mi bi­buł­ka­mi owi­ja­my po­sma­ro­wa­ny kle­jem koszyk.

Pomysł, wy­ko­na­nie i zdję­cia:
p. Joanna Hoffmann ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach i
p. Grażyna Grzybowska z SP nr 12 w Gliwicach.

Pamiętaj aby zo­sta­wić tu ko­men­tarz i po­dzie­lić się po­my­słem ze zna­jo­my­mi za po­mo­cą me­diów spo­łecz­no­ścio­wych. A je­śli Twoje dziec­ko ma ocho­tę na wię­cej po­dob­nych prac, sprawdź ko­niecz­nie po­my­sły na in­ne ozdo­by wiel­ka­noc­ne do wy­ko­na­nia przez dzieci.

4 odpowiedzi na „Jak zro­bić ko­szyk wiel­ka­noc­ny z papieru”

 1. Awatar Patrycja
  Patrycja

  Bardzo nie­czy­tel­ny kurs. Chciałabym zro­bić pierw­szy ko­szy­czek, ten z pa­pie­ru, skła­da­ny z 9 kwa­dra­tów, ale nie ma zdjęć jak go zro­bić. Kilka zdan tyl­ko i to nie­ja­snych. Szkoda

  1. Awatar Tomasz Dajczak

   Ależ są zdję­cia, wy­star­czy klik­nąć w strzał­kę lub prze­su­nąć pal­cem na smart­fo­nie. Na mo­je oko la­ika są wystarczające.

 2. Awatar angrymen
  angrymen

  nie da sie

Leave a Reply