Wielkanocne ko­szycz­ki z papieru

Z ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru i bi­bu­ły mo­żesz wy­cza­ro­wać z dziec­kiem ślicz­ne ko­szycz­ki wiel­ka­noc­ne, któ­ry­mi ude­ko­ru­je­cie miesz­ka­nie w świą­tecz­ny czas.

Na ba­zie kwa­dra­to­wej kart­ki o do­wol­nych wy­mia­rach mo­żesz wy­ko­nać pro­sty ko­szy­czek z pa­pie­ru. Tak jak po­ka­za­no na zdję­ciu, po­dziel kart­kę na 9 ma­łych kwadracików.

Rozetnij wzdłuż prze­ry­wa­nej li­nii, jak na fo­to­gra­fii, ze­gnij i sklej, by po­wstał kształt koszyczka.

Doczep rącz­kę z po­dłuż­ne­go ka­wał­ka pa­pie­ru , ozdób ko­lo­ro­wym or­na­men­tem i gotowe.

Poniżej ko­lej­ny po­mysł – pro­po­zy­cja, na ozdob­ny koszyczek…

…któ­ry bez ozdób wy­glą­da tak:

Tutaj znaj­dziesz do nie­go sche­mat.

Ten ko­szy­czek uple­cio­ny zo­stał z bi­bu­ły marsz­czo­nej (grub­szy war­kocz na ko­szy­czek, cien­szy na rącz­kę) i przy­kle­jo­ny do okrą­głe­go wiecz­ka po ser­kach to­pio­nych. Rączka usztyw­nio­na dru­ci­kiem wple­cio­nym w warkocz.

Kolejny ko­szy­czek mo­że­cie przy­go­to­wać rów­nież na ba­zie okrą­głe­go wiecz­ka od ser­ków to­pio­nych. By pod­wyż­szyć mu ścian­ki ob­kle­ja­my go wo­kół kart­ką pa­pie­ru i przy­mo­co­wu­je­my rącz­kę do trzy­ma­nia. Teraz ko­lej­ny etap – szy­ko­wa­nie bi­bu­ły. Odcina się 2 rów­ne pa­ski bi­bu­ły (oko­ło 3 cm). Każdy pa­sek trze­ba po­na­ci­nać z brze­gu. Oba pa­secz­ki po roz­wi­nię­ciu spla­ta­my ze so­bą. Są wte­dy ta­kie pu­szy­ste. Takimi pu­szy­sty­mi skrę­co­ny­mi bi­buł­ka­mi owi­ja­my po­sma­ro­wa­ny kle­jem koszyk.

Pomysł, wy­ko­na­nie i zdję­cia:
p. Joanna Hoffmann ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach i
p. Grażyna Grzybowska z SP nr 12 w Gliwicach.

3 odpowiedzi na „Wielkanocne ko­szycz­ki z papieru”

  1. Awatar Patrycja
    Patrycja

    Bardzo nie­czy­tel­ny kurs. Chciałabym zro­bić pierw­szy ko­szy­czek, ten z pa­pie­ru, skła­da­ny z 9 kwa­dra­tów, ale nie ma zdjęć jak go zro­bić. Kilka zdan tyl­ko i to nie­ja­snych. Szkoda

  2. Awatar angrymen
    angrymen

    nie da sie

Leave a Reply

%d bloggers like this: