Dżemy jabł­ko­we przepis

Jak zro­bić kla­sycz­ny dżem, ta­ki gę­sty, sło­dziut­ki i aro­ma­tycz­ny? Czy są nam do te­go po­trzeb­ne za­ku­pio­ne w skle­pie pre­pa­ra­ty że­lu­ją­ce, róż­ne fix’y i mix’y? By przy­go­to­wać su­per smacz­ny dżem wy­star­czą tyl­ko owo­ce, cu­kier i cier­pli­we ogrze­wa­nie na ma­łym ogniu. Dżemy naj­le­piej uda­ją się z owo­ców bo­ga­tych w pek­ty­nę i dla­te­go kwa­śne jabł­ka są ide­al­ne do przy­go­to­wa­nia ide­al­ne­go dże­mu. Przygotowanie ta­kie­go ide­al­ne­go dże­mu trwa dłu­żej niż przy­go­to­wa­nie dże­mu na ba­zie pre­pa­ra­tów że­lu­ją­cych, ale smak te­go pierw­sze­go w peł­ni re­kom­pen­su­je czas zu­ży­ty na je­go przygotowanie.

Pierwszym etap przy­go­to­wa­nia dże­mu po­le­ga na przy­go­to­wa­niu prze­cie­ru jabłkowego.

Jabłka prze­zna­czo­ne na dżem my­je­my i dzie­li­my na dwie rów­ne czę­ści. Jedną część kro­imy na ćwiart­ki, nie obie­ra­my ze skór­ki, nie wy­ci­na­my gniazd na­sien­nych. Jedyne co usu­wa­my to wszel­kie plam­ki czy prze­bar­wie­nia. Tak przy­go­to­wa­ne owo­ce go­tu­je­my na nie­zbyt du­żym ogniu, do­da­jąc 100 ml wo­dy na każ­dy ki­lo­gram jabłek.

Rozgotowane owo­ce, gdy są jesz­cze go­rą­ce, prze­cie­ra­my przez si­to, by od­dzie­lić skór­ki i gniaz­da na­sien­ne od czy­ste­go prze­cie­ru. Można użyć do te­go zwy­kłe­go, moc­ne­go si­ta o drob­nym splo­cie i łyż­ki, ale du­żo ła­twiej i szyb­ciej prze­trze­cie owo­ce przez prze­cie­rak z korb­ką. Osobiście po­le­cam uży­cie przeciaraka 🙂

Drugą część ja­błek obie­ra­my ze skór­ki, wy­ci­na­my gniaz­da na­sien­ne i kro­imy w drob­ną kost­kę. Mieszamy je z prze­cie­rem z ja­błek i do­da­je­my 700 g cu­kru na każ­dy ki­lo­gram mie­szan­ki prze­cie­ro­wo – jabł­ko­wej. Teraz pod­grze­wa­my wszyst­ko na nie­wiel­kim ogniu, mie­sza­jąc re­gu­lar­nie, by nie do­pu­ścić do przypalenia.

Jeśli lu­bi­cie przy­pra­wy ko­rzen­ne, do­daj­cie do jabł­ko­we­go dże­mu cy­na­mon, im­bir i kar­da­mon – mmmmmm co za smak. Moja có­recz­ka mó­wi, że to „dżem pierniczkowy” 😉

Gotowy dżem jest na ty­le gę­sty, że z tru­dem ście­ka z łyż­ki, a wy­ło­żo­ny na zim­ny ta­le­rzyk, krzep­nie nie roz­pły­wa­jąc się na boki.

Gorący dżem na­kła­da­my do wy­pa­rzo­nych sło­ików, za­krę­ca­my szczel­nie. Słoiki z dże­mem wekujemy.

Z prze­cie­ru jabł­ko­we­go mo­że­my przy­go­to­wać dżem dwu lub wie­lo­owo­co­wy, wy­ko­rzy­stu­jąc owo­ce sła­bo że­lu­ją­ce. Jabłka bę­dą ide­al­nie kom­po­no­wać się z je­ży­na­mi, grusz­ka­mi lub malinami.

Do przy­go­to­wa­nia ta­kie­go dże­mu po­trze­ba 0,5 – 1 kg prze­cie­ru jabł­ko­we­go (przy­go­to­wa­ne­go jak wy­żej) na 1 ki­lo­gram in­nych owo­ców i 700 g cu­kru. Dżem sma­ży­my na ma­łym ogniu, czę­sto mie­sza­jąc, aż do uzy­ska­nia od­po­wied­niej gęstości.

Jedna odpowiedź do „Dżemy jabł­ko­we przepis”

  1. […] za­po­mnij rów­nież wy­pró­bo­wać na­sze­go prze­pi­su na dżem z ja­błek. A je­śli prze­pis Ci się spodo­bał — sko­men­tuj go lub udo­stęp­nij na […]

Leave a Reply