Thermomix: Przepis na dżem owocowy

Jak prze­ro­bić ta­nie se­zo­no­we owo­ce ta­kie jak tru­skaw­ki, po­rzecz­ki czy ma­li­ny i nie na­mę­czyć się, nie na­po­cić nad ga­ra­mi peł­ny­mi go­rą­ca? Cztery sło­icz­ki go­to­we­go dże­mu co 15 mi­nut (z 1 kg owo­ców) – oto przepis:

  • 1 kg tru­ska­wek, po­rze­czek czy malin
  • ½ kg cukru
  • dże­mix (po­le­cam wła­śnie ten, bo jest stwo­rzo­ny na ba­zie na­tu­ral­nych pek­tyn ro­ślin­nych i na­da­je lep­szy smak – owo­ce sma­ku­ją jak sma­żo­ne na maśle)

Są dwie wer­sje za­leż­nie od upodo­bań : al­bo dżem o kon­sy­sten­cji gład­kiej masy(dobry dla dzie­ci), al­bo z ka­wał­ka­mi owo­ców. Wersja „gład­ka”: do na­czy­nia mik­su­ją­ce­go wkła­da­my owo­ce i mik­su­je­my 8 s. na poz. 6. Następnie do­da­je­my cu­kier i dże­mix i go­tu­je­my 15 min., temp.100°, obr. poz. 2,5. 5 min przed koń­cem trze­ba zdjąć miar­kę za­ty­ka­ją­cą po­kry­wę. Gotowy dżem prze­le­wa­my do sło­icz­ków za­krę­ca­my i od­wra­ca­my do gry dnem aż do przestygnięcia.

W wer­sji z ka­wał­ka­mi owo­ców nie wy­ko­nu­je­my pierw­szej czyn­no­ści, tj. nie mik­su­je­my owo­ców. Od ra­zu wrzu­ca­my owo­ce, cu­kier i dże­mix i na­sta­wia­my na go­to­wa­nie – 15 min., temp.100°, obr. poz. 2,5.

Opracowała: Kasia

Dodaj komentarz