Dżem tru­skaw­ko­wy z Thermomixa bez żelfixu

Dżem tru­skaw­ko­wy to ide­al­ny do­da­tek do na­le­śni­ków, to­stów, ciast i in­nych de­se­rów. Jednak nie każ­dy wie, jak zro­bić dżem z tru­ska­wek bez żel­fi­xu, czy­li bez do­dat­ku ro­ślin­nych sub­stan­cji że­lu­ją­cych ta­kich jak agar czy pek­ty­ny. W tym ar­ty­ku­le po­ka­że­my, jak przy­go­to­wać pysz­ny i zdro­wy dżem tru­skaw­ko­wy z Thermomixa bez żel­fi­xu, wy­ko­rzy­stu­jąc tyl­ko trzy skład­ni­ki: tru­skaw­ki, cu­kier i sok z cy­try­ny. Przeczytaj nasz prze­pis i ciesz się do­mo­wym dże­mem tru­skaw­ko­wym przez ca­ły rok!

Pamiętaj jed­nak, że tru­skaw­ki są owo­ca­mi za­wie­ra­ją­cy­mi spo­ro wo­dy. Aby wy­szedł dżem, a nie gę­sty kom­pot, bę­dą wy­ma­ga­ły więk­szej ilo­ści cu­kru oraz dłuż­sze­go gotowania.

Składniki na dżem tru­skaw­ko­wy z Thermomixa bez żelfixu

  • 1 kg truskawek
  • 500 g cukru
  • 50 ml so­ku z cy­try­ny lub pła­ska ły­żecz­ka kwa­sku cytrynowego

Sposób przy­go­to­wa­nia dżemu

Umyte i od­szy­puł­ko­wa­ne tru­skaw­ki wkła­da­my do na­czy­nia mik­su­ją­ce­go. Dodajemy cu­kier oraz sok z cy­try­ny, aby nie­co prze­ła­mać sło­dycz cu­kru. Na po­kryw­ce za­miast miar­ki sta­wia­my ko­szy­czek. Gotujemy na ob­ro­tach 1 przez oko­ło 40 mi­nut tak, aby nad­miar wo­dy odparował.

Gdyby dżem usi­ło­wał wy­ki­pieć — ob­ni­ża­my tem­pe­ra­tu­rę do 100 lub mniej stop­ni. Jest ona mniej istot­na od cza­su go­to­wa­nia, sło­iki za­we­ku­ją się bez­pro­ble­mo­wo, a du­ża za­war­tość cu­kru do­dat­ko­wo ochro­ni przed ze­psu­ciem, na­to­miast od­pa­ro­wa­nie od­po­wied­niej ilo­ści wo­dy wy­ma­ga czasu.

Test ta­le­rzy­ka

Podany wy­żej czas 40 mi­nut jest orien­ta­cyj­ny, po­nie­waż za­war­tość wo­dy w tru­skaw­kach za­le­ży od od­mia­ny, stop­nia doj­rza­ło­ści i tem­pe­ra­tu­ry po­wie­trza. Dlatego przed roz­po­czę­ciem go­to­wa­nia wkła­da­my do za­mra­żar­ki ta­le­rzyk. Pod ko­niec go­to­wa­nia wyj­mu­je­my go i umiesz­cza­my na nim odro­bi­nę go­rą­ce­go dże­mu po­bra­ne­go ły­żecz­ką. Jeśli po wy­sty­gnię­ciu zgęst­nie­je, a po dmuch­nię­ciu lub do­tknię­ciu po­wierzch­nia bę­dzie się „marsz­czy­ła” — bę­dzie to ozna­cza­ło go­to­wość dże­mu. Jeśli nie — kon­ty­nu­uje­my go­to­wa­nie jesz­cze kil­ka minut.

Dżem tru­skaw­ko­wy z Thermomixa bez żel­fi­xu — wekowanie

Umyte i wy­pa­rzo­ne wrząt­kiem sło­icz­ki wy­peł­nia­my dże­mem. Słoiczki za­krę­ca­my lub za­my­ka­my (za­leż­ne od ro­dza­ju) i od­wra­ca­my do gó­ry dnem. Czekamy aż wy­sty­gną. Dżem gotowy.

Podsumowanie

Dżem tru­skaw­ko­wy z Thermomixa bez żel­fi­xu to pro­sty i pysz­ny spo­sób na wy­ko­rzy­sta­nie se­zo­no­wych owo­ców. W za­leż­no­ści od pre­fe­ren­cji, moż­na uzy­skać dżem o róż­nej kon­sy­sten­cji i sma­ku. Używając te­go prze­pi­su mo­żesz zro­bić rów­nież dżem ma­li­no­wy. Ponieważ ma­li­ny za­wie­ra­ją mniej wo­dy niż tru­skaw­ki, bę­dą wy­ma­ga­ły krót­sze­go go­to­wa­nia, o oko­ło 10 minut.

Nie za­po­mnij rów­nież wy­pró­bo­wać na­sze­go prze­pi­su na dżem z ja­błek. A je­śli prze­pis Ci się spodo­bał — sko­men­tuj go lub udo­stęp­nij na me­diach społecznościowych.

Leave a Reply