Dżemy jabł­ko­we przepis

Jak zro­bić kla­sycz­ny dżem, ta­ki gę­sty, sło­dziut­ki i aro­ma­tycz­ny? Czy są nam do te­go po­trzeb­ne za­ku­pio­ne w skle­pie pre­pa­ra­ty że­lu­ją­ce, róż­ne fix’y i mix’y? By przy­go­to­wać su­per smacz­ny dżem wy­star­czą tyl­ko owo­ce, cu­kier i cier­pli­we ogrze­wa­nie na ma­łym ogniu. Dżemy naj­le­piej uda­ją się z owo­ców bo­ga­tych w pek­ty­nę i dla­te­go kwa­śne jabł­ka są ide­al­ne do przy­go­to­wa­nia ide­al­ne­go dże­mu. Przygotowanie ta­kie­go ide­al­ne­go dże­mu trwa dłu­żej niż przy­go­to­wa­nie dże­mu na ba­zie pre­pa­ra­tów że­lu­ją­cych, ale smak te­go pierw­sze­go w peł­ni re­kom­pen­su­je czas zu­ży­ty na je­go przy­go­to­wa­nie. (wię­cej…)

Czytaj dalej Dżemy jabł­ko­we przepis

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania