Przepis na dżem z cu­ki­ni z galaretką

  • Cukinia. Można ją jeść na su­ro­wo w po­sta­ci mi­ze­rii. Można ją sma­żyć, du­sić i za­pie­kać. Jest prze­pysz­na ja­ko le­czo, fa­sze­ro­wa­na i go­to­wa­na na pa­rze. Ale jest też bar­dzo smacz­na w po­sta­ci dże­mu.Składniki:
  • 2,5 kg cukinii,
  • 2 szklan­ki cukru,
  • 3 ga­la­ret­ki o sma­ku pomarańczowym,
  • 2 ły­żecz­ki kwa­sku cytrynowego.

Cukinię my­je­my, obie­ra­my ze skór­ki i po­zba­wia­my na­sion. Kroimy ją w drob­ną kost­kę, za­sy­pu­je­my szklan­ką cu­kru, do­pro­wa­dza­my do wrze­nia i go­tu­je­my przez oko­ło 20 mi­nut, mie­sza­jąc co ja­kiś czas. Dodajemy ga­la­ret­ki i kwa­sek cy­try­no­wy, go­tu­je­my ko­lej­ne 20 mi­nut na ma­łym ogniu, mie­sza­jąc, by się nie przy­pa­li­ło. Gotowy dżem prze­kła­da­my do wy­pa­rzo­nych sło­icz­ków, za­krę­ca­my na­kręt­kę o od­wra­ca­my na ja­kiś czas do gó­ry dnem, by wiecz­ko się za­ssa­ło. Zamknięte sło­iki wekujemy.

Robiąc dżem z mło­dziut­kiej cu­ki­nii, nie ma po­trze­by wy­drą­ża­nia nasion.

Leave a Reply