Przepis na cia­sto bisz­kop­to­we z jabł­ka­mi i kokosem

Jabłka smacz­ne są nie tyl­ko je­sie­nią, więc bez wzglę­du na po­rę ro­ku po­le­cam wy­śmie­ni­te cia­sto z jabł­ka­mi i ko­ko­sem na bisz­kop­to­wym spodzie.

Najpierw ugo­tuj kom­pot z 1 kg ja­błek, ale daj tyl­ko 0,750 ml wo­dy, do­daj 1 łyż­kę cu­kru oraz nie­co przy­praw ta­kich jak goź­dzi­kika­wa­łek cy­na­mo­nu. Jak kom­pot się za­go­tu­je wy­łącz i od­cedź owoce.

Teraz czas na upie­cze­nie spodu ciasta.

Składniki na biszkopt:

  • 6 ja­jek
  • 6 ły­żek wody
  • szklan­ka cukru
  • 1 i ¾ szklan­ki mąki
  • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia
  • cu­kier waniliowy

Żółtka utrzyj z po­ło­wą cu­kru. Kolejno do cia­sta do­daj wo­dę, mą­kę, cu­kier wa­ni­lio­wy i pro­szek do pie­cze­nia. Białka ubij na sztyw­no z dru­gą po­ło­wą szklan­ki cu­kru i de­li­kat­nie po­łącz z resz­tą cia­sta. Przygotuj głę­bo­ką pro­sto­kąt­ną blasz­kę, na­sma­ruj tłusz­czem i ob­syp do­kład­nie mą­ką, a na­stęp­nie wlej do niej cia­sto. Blaszkę włóż do pie­kar­ni­ka na­grzne­go do tem­pe­ra­tu­ry 180ºC i upiecz.

Na od­ce­dzo­nym kom­po­cie ugo­tuj dwa bu­dy­nie wa­ni­lio­we (nie za­po­mnij o do­da­niu prze­pi­so­wej ilo­ści cu­kru, je­śli bu­dyń go nie zawiera).

Na cia­sto wy­łóż ugo­to­wa­ne jabł­ka, a na wierzch wy­lej go­rą­cy budyń.

Rozpuść 10 dkg mar­ga­ry­ny i zru­mień na tym 20 dkg wiór­ków ko­ko­so­wych z do­dat­kiem 10 dkg cu­kru pu­dru.Po prze­stu­dze­niu do­daj do ko­ko­so­wej ma­sy 2 ja­ja i wy­łóż na bu­dyń. Całość za­piecz po­now­nie p14rzez 15 mi­nut w bar­dzo go­rą­cym piekarniku.

Opracowała Ala

Leave a Reply