Przepis na cia­sto sal­ce­son

Jesień to czas nie tyl­ko na ty­po­we szar­lot­ki. Zasmakuj w jabł­ko­wym sal­ce­so­nie, bar­dzo smacz­nym cie­ście o bar­dzo ład­nym prze­kro­ju 😉

Składniki:

  • 5 ja­jek
  • szklan­ka cu­kru
  • 2 szklan­ki mą­ki
  • ły­żecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia
  • ły­żecz­ka so­dy oczysz­czo­nej
  • 3 ły­żecz­ki ka­kao
  • ły­żecz­ka cy­na­mo­nu
  • ¾ szklan­ki ole­ju
  • 4-5 śred­nich ja­błek

Jajka (ca­łe) ucie­ra­my z cu­krem. Dodajemy mą­kę, pro­szek do pie­cze­nia, so­dę oczysz­czo­ną, ka­kao oraz cy­na­mon i do­kład­nie mie­sza­my. Na koń­cu do­da­je­my olej i znów mie­sza­my. Obrane i oczysz­czo­ne z gniazd na­sien­nych jabł­ka kro­imy w gru­bą kost­kę i do­da­je­my do cia­sta.

Salceson pie­cze­my w po­dłuż­nych kek­so­wych fo­rem­kach w tem­pe­ra­tu­rze 200° C przez oko­ło 40 mi­nut.

Jak ktoś lu­bi, mo­że do­dać do cia­sta pół szklan­ki orze­chów wło­skich (łu­ska­nych).

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: