Przepis na cia­sto jabł­ko­we z budyniem

Składniki:

  • 1/2 kg maki
  • kost­ka margaryny
  • szklan­ka cukru
  • 2 jaj­ka
  • 1 opa­ko­wa­nie bu­dy­niu waniliowego
  • 1 kg jabłek

Z prze­sia­nej mą­ki, cu­kru, mar­ga­ry­ny i ja­jek za­gnia­ta­my cia­sto, dzie­li­my na po­ło­wę i wkła­da­my osob­no do wo­recz­ków fo­lio­wych i umiesz­cza­my na go­dzi­nę w lo­dów­ce. Budyń go­tu­je­my wg prze­pi­su na opa­ko­wa­niu i od­sta­wia­my do prze­sty­gnię­cia. Pierwszą część cia­sta wał­ku­je­my na blasz­ce (ta­kiej kwa­dra­to­wej na ca­łą wiel­kość pie­kar­ni­ka) i pod­pie­ka­my 10 mi­nut w tem­pe­ra­tu­rze 200°C. Jabłka obie­ra­my ze skór­ki i gniazd na­sien­nych i kro­imy na cząst­ki. Upieczony pla­cek sma­ru­je­my bu­dy­niem wa­ni­lio­wym i ukła­da­my na nim jabł­ka, a na wierzch kru­szy­my po­zo­sta­łą część cia­sta. Nasze cia­sto z jabł­ka­mi i bu­dy­niem pie­cze­my oko­ło 35 mi­nut w tem­pe­ra­tu­rze 200°C.

Placek jabł­ko­wy z bu­dy­niem naj­le­piej sma­ku­je na­stęp­ne­go dnia, kie­dy cia­sto na­dal za­cho­wu­je swo­ją nie­po­wta­rzal­ną kru­chość, a bu­dyń po­rząd­nie stężał.

Leave a Reply