Przepis na ma­zu­rek Wielkanocny

W mi­sce ucie­ra­my 35 dkg ma­sła „na pia­nę”. Do utar­te­go ma­sła do­da­je­my 12 dkg cu­kru pu­dru, 12 dkg ob­ra­nych i drob­niut­ko po­sie­ka­nych (nie mie­lo­nych!) mig­da­łów, skór­kę otar­tą z 1 cy­try­ny, 37 dkg mą­ki pszen­nej, 4 ugo­to­wa­ne i prze­tar­te przez sit­ko żółt­ka, 1 su­ro­we żółt­ko i szczyp­tę so­li. Z po­da­nych skład­ni­ków za­gnia­ta­my na stol­ni­cy jed­no­li­te w kon­sy­sten­cji cia­sto i wkła­da­my do lo­dów­ki. Ciasto po­win­no „od­po­czy­wać” w chłod­nym miej­scu co naj­mniej na go­dzi­nę. Po tym cza­sie 2/3 cia­sta roz­wał­ko­wu­je­my na gru­bość ok 0,5 – 1 cm i wy­kła­da­my nim na­tłusz­czo­ną ma­słem i lek­ko opró­szo­ną mą­ką bla­chę. Z po­zo­sta­łe­go cia­sta wy­ta­cza­my cien­kie wa­łecz­ki gru­bo­ści ołów­ka i ukła­da­my z nich na cie­ście rów­no­mier­ną krat­kę. Cały ma­zu­rek sma­ru­je­my su­ro­wym żółt­kiem i pie­cze­my w do­brze na­grza­nym pie­kar­ni­ku na ja­sno­zło­ty kolor.

Gdy ma­zu­rek zu­peł­nie osty­gnie, wkła­da­my do kra­tek bar­dzo do­kład­nie osą­czo­ną kon­fi­tu­rę, al­bo róż­ne po­le­wy oraz ba­ka­lie i ozda­bia­my we­dług wła­sne­go uznania.

Opracowała Agata.

Leave a Reply