Wzór szy­deł­ko­wy na mi­sia (bre­lo­czek do kluczy)

Mały we­so­ły miś dla wszyst­kich, co lu­bią ro­bót­ki szy­deł­ko­we, sta­nie się sym­pa­tycz­nym do­dat­kiem do do­cze­pie­nia do klu­czy, tor­by, ple­ca­ka lub ko­mór­ki. Jest bar­dzo pro­sty w wy­ko­na­niu, więc je­go szy­deł­ko­wa­nie nie zaj­mie du­żo cza­su. Użyłam do zro­bie­nia mi­sia brą­zo­wej włócz­ki, a wy­koń­cze­nia zro­bi­łam ko­lo­rem czar­nym, lecz rów­nie do­brze miś bę­dzie pre­zen­to­wał się w błę­ki­tach, ró­żach al­bo we wszyst­kich ko­lo­rach tę­czy naraz 🙂

Głowa i tułów:

Rząd 1: 2 oczka łań­cusz­ka, w 2 oczko wy­ra­bia­my 6 półsłupków
Rząd 2: 2 pół­słup­ki w każ­de oczko po­przed­nie­go rzę­du (12 oczek)
Rząd 3-4: sa­me pół­słup­ki (wy­py­cha­my lek­ko gło­wę skraw­ka­mi materiału)
Rząd 5: prze­ra­bia­my po 2 pół­słup­ki ra­zem ( 6 oczek)
Rząd 6: 2 pół­słup­ki w każ­de oczko po­przed­nie­go rzę­du (12 oczek)
Rząd 7: po pół­słup­ku w 2 pierw­sze oczka, 2 pół­słup­ki w ko­lej­ne i tak do koń­ca rzę­du (16 oczek)
Rząd 8-11: sa­me pół­słup­ki (wy­py­cha­my lek­ko tu­łów skraw­ka­mi materiału)
Rząd 12: skła­da­my tu­łów, tak by koń­ców­ki sty­ka­ły się ze so­bą i prze­ra­bia­my pół­słup­ka­mi na­bie­ra­jąc ra­zem oczka po obu stro­nach (8 oczek) prze­ra­bia­my 1 oczko łań­cusz­ka i wy­ra­bia­my da­lej pierw­szą nogę…

Noga: 

Rząd 1: prze­ra­bia­my 4 oczka pół­słup­ka­mi wbi­ja­jąc szy­deł­ko w tyl­ną pę­tel­kę oczka; ro­bót­kę ob­ra­ca­my w pę­tel­ki przed­nie rów­nież prze­ra­bia­my po 4 pół­słup­ki ( 8 oczek)
Rząd 2-5: sa­me półsłupki
Rząd 6: ro­bi­my na zmia­nę: 1 pół­słu­pek, i jed­no oczko za­my­ka­ją­ce, aż do koń­ca nogi
tak sa­mo ro­bi­my dru­gą nogę
Ręka (ro­bi­my 2 sztuki)
Rząd 1: ro­bi­my 2 oczka łań­cusz­ka; w dru­gie oczko prze­ra­bia­my 6 półsłupków
Rząd 2: pół­słup­ki w tyl­ne pę­tel­ki oczek z po­przed­nie­go rzędu
Rząd 3-5: sa­me półsłupki
Rząd 6: skła­da­my ra­zem rę­kę i prze­ra­bia­my na­bie­ra­jąc jed­no­cze­śnie oczka po obu stro­nach ( 3 oczek); zo­sta­wia­my ka­wa­łek nit­ki do przy­szy­cia łapki

Uszy (ro­bi­my 2 sztuki):

Rząd 1: ro­bi­my 2 oczka łań­cusz­ka; w dru­gie oczko prze­ra­bia­my 3 półsłupki
Rząd 2: (da­lej wokół)1 oczko łań­cusz­ka, 1 oczko za­my­ka­ją­ce, 2 pół­słup­ki w jed­no oczko, 1 pół­słu­pek w ko­lej­ne, 2 pół­słup­ki w ostat­nie oczko, 1 oczko zamykające1; koń­czy­my zo­sta­wia­jąc ka­wa­łek nit­ki do przy­szy­cia uszu

Pyszczek: 

Rząd 1: ro­bi­my 2 oczka łań­cusz­ka; w dru­gie oczko prze­ra­bia­my 6 półsłupków
Rząd 2: (da­lej wo­kół) pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 2 pół­słup­ki w ko­lej­ne – po­wta­rza­my przez ca­ły rzą­dek (9 oczek); koń­czy­my zo­sta­wia­jąc ka­wa­łek nit­ki do przy­szy­cia uszu

Wykończenie:

Wyszywamy mi­sio­wi oczka, no­sek i we­so­ły uśmiech. Doczepiamy pę­tel­kę do za­mo­co­wa­nia bre­locz­ka do klu­czy, ple­ca­ka lub ko­mór­ki i gotowe.

Leave a Reply