Przepis na ja­błecz­nik z cu­krem pu­drem

Przepis na ja­błecz­nik z cu­krem pu­drem

Jabłecznik po­sy­pa­ny cu­krem pu­drem to cia­sto pro­ste, szyb­kie w wy­ko­na­niu, za­wsze się uda­je a do te­go jest smacz­ne.

Składniki:

  • ok 6 ja­błek,
  • 5 ja­jek,
  • szklan­ka cu­kru,
  • 3 szklan­ki mą­ki,
  • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia,
  • kost­ka mar­ga­ry­ny,
  • cu­kier wa­ni­lio­wy,
  • cu­kier pu­der do po­sy­pa­nia cia­sta.

Margarynę roz­pusz­cza­my. Jajka ucie­ra­my z cu­krem, do­da­je­my mą­kę, pro­szek do pie­cze­nia i cu­kier waniliowy.Mieszamy do­kład­nie. Dodajemy roz­pusz­czo­ną mar­ga­ry­nę (mo­że być jesz­cze cie­pła), do­kład­nie mie­sza­my i wy­le­wa­my na blasz­kę wy­ło­żo­ną pa­pie­rem do pie­cze­nia.

Umyte jabł­ka obie­ra­my i czy­ści­my z gniazd na­sien­nych, kro­imy na śred­niej wiel­ko­ści ka­wał­ki i ukła­da­my na cie­ście.

Jabłecznik pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 200°C. Patyczkiem spraw­dza­my czy cia­sto go­to­we. Po upie­cze­niu po­sy­pu­je­my od ra­zu cu­krem pu­drem (cu­kier pu­der na­kła­da­my na nie­wiel­kie sit­ko i po­sy­pu­je­my nim rów­no­mier­nie go­rą­ce cia­sto). Odstawiamy, by wy­sty­gło i za­ja­da­my się nim ze sma­kiem 🙂

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: