Przepis na ja­błecz­nik z cu­krem pudrem

Jabłecznik po­sy­pa­ny cu­krem pu­drem to cia­sto pro­ste, szyb­kie w wy­ko­na­niu, za­wsze się uda­je a do te­go jest smaczne.

Składniki:

  • ok 6 jabłek,
  • 5 ja­jek,
  • szklan­ka cukru,
  • 3 szklan­ki mąki,
  • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia,
  • kost­ka margaryny,
  • cu­kier waniliowy,
  • cu­kier pu­der do po­sy­pa­nia ciasta.

Margarynę roz­pusz­cza­my. Jajka ucie­ra­my z cu­krem, do­da­je­my mą­kę, pro­szek do pie­cze­nia i cu­kier waniliowy.Mieszamy do­kład­nie. Dodajemy roz­pusz­czo­ną mar­ga­ry­nę (mo­że być jesz­cze cie­pła), do­kład­nie mie­sza­my i wy­le­wa­my na blasz­kę wy­ło­żo­ną pa­pie­rem do pieczenia.

Umyte jabł­ka obie­ra­my i czy­ści­my z gniazd na­sien­nych, kro­imy na śred­niej wiel­ko­ści ka­wał­ki i ukła­da­my na cieście.

Jabłecznik pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 200°C. Patyczkiem spraw­dza­my czy cia­sto go­to­we. Po upie­cze­niu po­sy­pu­je­my od ra­zu cu­krem pu­drem (cu­kier pu­der na­kła­da­my na nie­wiel­kie sit­ko i po­sy­pu­je­my nim rów­no­mier­nie go­rą­ce cia­sto). Odstawiamy, by wy­sty­gło i za­ja­da­my się nim ze smakiem 🙂

Leave a Reply