Przepis na chrust

Faworki, czy­li ina­czej chrust, to sma­ko­ły­ki za­ja­da­ne przez nas zwłasz­cza w kar­na­wa­le. Przygotowanie ich wy­ma­ga od nas nie­co cza­su, ale za to re­kom­pen­sa­tą jest ich wy­śmie­ni­ty smak.

Składniki:

  • 2 szklan­ki mąki
  • 1/2 ły­żecz­ki cukru
  • 4 żółt­ka
  • 18 dkg śmietany
  • 1 ły­żecz­ka octu
  • szczyp­ta soli
  • 2 kost­ki smal­cu do smażenia
  • szklan­ka cu­kru pu­dru do po­sy­py­wa­nia go­to­wych faworków

Z mą­ki, cu­kru (tej po­ło­wy ły­żecz­ki), żół­tek, śmie­ta­ny, octu i so­li za­gnia­ta­my cia­sto. Jeśli jaj­ka, z któ­rych ma­my żółt­ka by­ły dość du­że, moż­na do­dać jesz­cze nie­co mą­ki, tak by w su­mie wszyst­ko by­ło dość zwar­te. Po wy­ro­bie­niu cia­sto trze­ba jesz­cze przez kil­ka mi­nut bić wał­kiem, by na­bra­ło je­dwa­bi­stej kon­sy­sten­cji. Teraz mo­że­my zro­bić so­bie kaw­kę, bo cia­sto mu­si po­le­żeć w lo­dów­ce przez go­dzi­nę (za­nim je tam wło­ży­my, wrzuć­my je naj­pierw do woreczka).

Robienie fa­wor­ków (chru­stu): cia­sto roz­wał­ko­wu­je­my bar­dzo cien­ko na stol­ni­cy i kro­imy na pa­ski oko­ło 4 cm sze­ro­kie. Te zno­wuż kro­imy na pa­ski po 15 cm każ­dy. Pojedynczy pa­sek (4×15) prze­ci­na­my po środ­ku a na­stęp­nie je­den je­go ko­niec prze­kła­da­my przez śro­dek, by cia­sto by­ło wywinięte.

Formowanie ró­ży chru­sto­wej: Z cien­ko roz­wał­ko­wa­ne­go cia­sta wy­ci­na­my szklan­ką (lub in­nym przed­mio­tem o okrą­głej, dość ostrej kra­wę­dzi) kó­łecz­ka. Te na­ci­na­my na brze­gach z czte­rech stron, a na­stęp­nie skła­da­my po trzy, jed­no na dru­gim, skle­ja­jąc na środ­ku biał­kiem i przy­ci­ska­jąc moc­no pal­cem od gó­ry. W cza­sie sma­że­nie 'płat­ki’ sa­me się rozłożą.

Chrust i ró­że sma­ży­my na go­rą­cym smal­cu z obu stron na zło­ty ko­lor. Po wy­ję­ciu kła­dzie­my na­tych­miast na pa­pie­rze śnia­da­nio­wym, by od­są­czyć nad­miar tłusz­czu. Jeszcze go­rą­ce po­sy­pu­je­my hoj­nie przez sit­ko cu­krem pudrem.

Zobacz też al­ter­na­tyw­ny prze­pis na fa­wor­ki.

 

Leave a Reply