Przepis na cia­stecz­ka z dynią

Co moż­na przy­go­to­wać z dy­ni? Można upiec cia­stecz­ka z dy­nią. Smakowite, zło­ci­ste cia­stecz­ka z dy­nią i kon­fi­tu­rą z dy­ni al­bo też cia­stecz­ka z orze­cha­mi. Które wybieracie?

Przepisy po­cho­dzą z książ­ki Magdaleny Mularczyk „204 da­nia z dy­ni” wy­da­nej przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego z oka­zji Pierwszego Dolnośląskiego Festiwalu Dyni.

CIASTECZKA Z DYNIĄ

Składniki:

 • 100 g miąż­szu dy­ni po­kra­ja­ne­go w kostkę,
 • 1 la­ska wa­ni­lii (miąższ),
 • 150 g cukru,
 • 120 g masła,
 • 2 ja­ja,
 • 250 g mąki,
 • 1 1/2 pła­skiej ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia,
 • szczyp­ta soli.

Przygotowanie:
Dynię go­to­wać ok. 20 min w oso­lo­nej wo­dzie, od­ce­dzić i wy­ci­snąć przez pra­skę do ziem­nia­ków. Wyskrobać miąższ z wa­ni­lii. Cukier utrzeć z ma­słem, do­dać dy­nię, wa­ni­lię i ja­ja, wszyst­ko do­kład­nie wy­mie­szać. Mąkę wy­mie­szać z prosz­kiem do pie­cze­nia i so­lą, stop­nio­wo wsy­py­wać do ma­sy, sta­le mie­sza­jąc. Tak przy­go­to­wa­ne cia­sto na­ło­żyć do szpry­cy i wy­ci­skać ma­łe por­cje na na­tłusz­czo­ną bla­chę do pie­cze­nia. Wsunąć na środ­ko­wą pół­kę pie­kar­ni­ka na­grza­ne­go do 175°C, piec oko­ło 15 min, do uzy­ska­nia zło­ci­sto­brą­zo­we­go ko­lo­ru. W jesz­cze cie­płych cia­stecz­kach po­ro­bić trzon­kiem łyż­ki doł­ki i na­peł­nić je kon­fi­tu­rą z dyni.

***

CIASTECZKA Z DYNIĄ I ORZECHAMI

Składniki:

 • 100 g miąż­szu dyni,
 • po­kra­ja­ne­go w kostkę,
 • 60 g orze­chów włoskich,
 • drob­no posiekanych,
 • 1 la­ska wanilii,
 • 150 g cukru,
 • 120 g masła,
 • 2 ja­ja,
 • 200 g mąki,
 • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia,
 • odro­bi­na sprosz­ko­wa­ne­go zie­la angielskiego,
 • szczyp­ta star­tej gał­ki muszkatołowej,
 • szczyp­ta soli,
 • 100 g rodzynek;
 • oraz do de­ko­ra­cji: 1 żółt­ko, po­łów­ki orze­chów włoskich.

Przygotowanie:
Dynię go­to­wać oko­ło 20 min w oso­lo­nej wo­dzie. Rozgrzać pie­kar­nik do 200°C, przy­go­to­wać du­żą bla­chę do pie­cze­nia i na­sma­ro­wać ją tłusz­czem. Wyskrobać miąższ z wa­ni­lii. W du­żej mi­sce utrzeć ma­sło z cu­krem, do­dać ugo­to­wa­ną dy­nię, wa­ni­lię i roz­trze­pa­ne ja­ja, wszyst­ko ra­zem wy­mie­szać na gład­ką masę.

Mąkę, pro­szek do pie­cze­nia, zie­le an­giel­skie, gał­kę musz­ka­to­ło­wą i sól wsy­pać do dru­giej mi­ski i do­kład­nie wy­mie­szać. Następnie po­wo­li wsy­py­wać do mi­ski z ma­są dy­nio­wą, cią­gle mie­sza­jąc. Na ko­niec do­dać do cia­sta orze­chy i rodzynki.

Nałożyć cia­sto do szpry­cy (o nie­zbyt ma­łym otwo­rze), wy­ci­skać ma­łe pla­cusz­ki na bla­chę do pie­cze­nia. Wsunąć na środ­ko­wą pół­kę pie­kar­ni­ka, piec ok. 15 min, aż na­bio­rą zło­ci­sto­brą­zo­we­go ko­lo­ru. Przed pie­cze­niem moż­na każ­de cia­stecz­ko po­sma­ro­wać roz­trze­pa­nym żółt­kiem i ozdo­bić po­łów­ką orze­cha – bę­dą wte­dy ład­niej wy­glą­da­ły i zy­ska­ją na aromacie.

Jedna odpowiedź do „Przepis na cia­stecz­ka z dynią”

 1. […] I nie za­po­mnij o de­se­rze. Polecamy prze­pysz­ne cia­stecz­ka z dynią. […]

Leave a Reply