Przepis na zu­pę dy­nio­wą krem — Thermomix lub ręcz­ny blender

Zupa dy­nio­wa to ide­al­na pro­po­zy­cja na chłod­ne je­sien­ne dni. Jest aro­ma­tycz­na, kre­mo­wa i ma pięk­ny po­ma­rań­czo­wy ko­lor. Zupa dy­nio­wa (Thermomix czy ręcz­ny blen­der — nie ma zna­cze­nia, bę­dzie tal sa­mo pysz­na) to tak­że świet­ny spo­sób na wy­ko­rzy­sta­nie dy­ni, któ­ra jest bo­ga­ta w wi­ta­mi­ny i minerały. 

Aby przy­go­to­wać zu­pę dy­nio­wą, po­trze­bu­jesz na­stę­pu­ją­cych składników:

  • ma­ła dy­nia (oko­ło 1 kg),
  • 2 ce­bu­le szalotki,
  • 2 ząb­ki czosnku,
  • ły­żecz­ka kmi­nu rzymskiego,
  • ły­żecz­ka kolendry,
  • sól i pieprz do smaku,
  • 1 litr bu­lio­nu wa­rzyw­ne­go lub drobiowego.

Przygotowanie zu­py dy­nio­wej jest bar­dzo pro­ste. Najpierw mu­sisz umyć dy­nię i po­kro­ić ją na ka­wał­ki, usu­wa­jąc pest­ki i włók­na. Nie mu­sisz obie­rać dy­ni ze skór­ki. Następnie ułóż ka­wał­ki dy­ni na bla­sze wy­ło­żo­nej pa­pie­rem do pie­cze­nia, skór­ką do do­łu. W za­głę­bie­niach dy­ni włóż po jed­nej ob­ra­nej sza­lot­ce i po­łów­ce ząb­ka czosn­ku. Posyp ca­łość kmi­nem rzym­skim i ko­len­drą. Wstaw blasz­kę do na­grza­ne­go do 200 stop­ni Celsjusza pie­kar­ni­ka i piecz przez oko­ło 40 mi­nut, aż dy­nia bę­dzie mięk­ka i lek­ko zrumieniona.

Po upie­cze­niu dy­ni, wyj­mij ją z pie­kar­ni­ka i ostudź nie­co. Następnie łyż­ką ze­skrob miąższ dy­ni ze skór­ki i prze­łóż do garn­ka. Dodaj do nie­go ce­bu­lę, czo­snek i bu­lion. Zagotuj zu­pę i zmik­suj ją na gład­ko blen­de­rem ręcz­nym lub sta­cjo­nar­nym. Dopraw zu­pę so­lą i pie­przem do smaku.

Zupę dy­nio­wą po­da­waj na go­rą­co, ude­ko­ro­wa­ną grosz­kiem pty­sio­wym lub śmie­ta­ną. Możesz też do­dać do niej grzan­ki lub pie­czy­wo. Zupa dy­nio­wa to pysz­ny i zdro­wy po­si­łek, któ­ry z pew­no­ścią za­chwy­ci Twoich gości.

Szczerze mó­wiąc ten smak jest po pro­stu zja­wi­sko­wy. Wiwat dy­nia! Wiwat ko­len­dra, kmin rzym­ski i czo­snek! Wiwat zu­pa dy­nio­wa, Thermomix i blen­der! 😀 Smacznego 🙂

I nie za­po­mnij o de­se­rze. Polecamy prze­pysz­ne cia­stecz­ka z dy­nią.

Leave a Reply