Przepis na zu­pę dy­nio­wą krem

W chłod­ny je­sien­ny dzień war­to roz­grzać się aro­ma­tycz­ną zu­pą dy­nio­wą. Doskonały smak i pięk­na bar­wa spra­wia­ją, że zu­pa dy­nio­wa sta­nie się praw­dzi­wym hi­tem na Twoim stole.

Składniki:

  • nie­du­ża dynia, 
  • 2 ce­bu­le szalotki, 
  • 2 ząb­ki czosnku, 
  • kmin rzym­ski i ko­len­dra do smaku, 
  • 1 litr bulionu.

Umytą dy­nię kro­imy na pół i po­zba­wia­my miąż­szu i pe­stek. Układamy ja na blasz­ce do pie­cze­nia (skór­ką na dół). Do wgłę­bień w dy­ni wkła­da­my po jed­nej ob­ra­nej sza­lot­ce i po­kro­jo­nym ząb­ku czosn­ku. Całość po­sy­pu­je­my kmi­nem rzym­skim i ko­len­drą i wkła­da­my do go­rą­ce­go pie­kar­nik na oko­ło 40 mi­nut, aż dy­nia upie­cze się i zmięknie.

Upieczoną dy­nię wyj­mu­je­my łyż­ką ze skór­ki i wraz z ce­bu­lą i czosn­kiem mik­su­je­my ra­zem z go­rą­cym bulionem.

Zupę po­da­je­my go­rą­cą z do­dat­kiem grosz­ku pty­sio­we­go. Szczerze mó­wiąc ten smak jest po pro­stu zjawiskowy.

Wiwat dy­nia! Wiwat ko­len­dra, kmin rzym­ski i czo­snek! 😀 Smacznego 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: