Makowiec

Przepis na ten ma­ko­wiec uży­wam dwa ra­zy do ro­ku – na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, a upie­czo­ne cia­sto za­wsze sma­ku­je tak sa­mo rewelacyjnie.

cia­sto:
 • 1 kg mąki
 • 35 dkg cukru
 • 8 żół­tek
 • 10 dkg drożdży(tych naj­zwy­klej­szych, a nie z proszku)
 • 0,5 li­tra cie­płe­go, ale nie go­rą­ce­go mleka
 • 1 mar­ga­ry­na
 • sok z 1 cytryny
 • szczyp­ta soli
ma­sa makowa:
 • 0,5 kg maku
 • 25 dkg cukru
 • 4 łyż­ki miodu
 • 10 dkg masła
 • cu­kier wa­ni­lio­wy, al­bo naj­le­piej la­ska wa­ni­lii go­to­wa­na przez 5 mi­nut w mleku
 • 10 dkg rodzynek
 • 10 dkg orze­chów włoskich
 • jak ktoś lu­bi jesz­cze ja­kieś in­ne ba­ka­lie to mo­że śmia­ło dodawać
 • 4 biał­ka

Zrobić roz­czyn z droż­dży, 2 ły­żek cu­kru, 2 ły­żek mą­ki, odro­bi­ny cie­płe­go mle­ka i szczyp­ty so­li – do­brze wy­mie­szać i od­sta­wić do wy­ro­śnię­cia. Kiedy roz­czyn za­cznie pod­ra­stać, wte­dy utrzeć żółt­ka z po­zo­sta­łym cu­krem (naj­le­piej w ma­ku­trze jak ktoś ma) . Do utar­tych żół­tek do­dać roz­czyn, resz­tę mle­ka i mą­ki i wy­ra­biać cia­sto. Pod ko­niec do­dać sok z cy­try­ny i roz­to­pio­ną mar­ga­ry­nę i wy­ro­bić aż cia­sto bę­dzie sa­mo od­cho­dzić od rę­ki. Odstawić do wyrośnięcia.

Mak ugo­to­wać, od­ce­dzić i zmie­lić przez cien­kie sit­ko. Postawić na gaz i jak bę­dzie cie­pły do­dać cu­kier, miód, roz­to­pio­ny tłuszcz i ba­ka­lie. Mieszać na ga­zie aż do roz­pusz­cze­nia tłusz­czu. Odstawić do wy­sty­gnię­cia i jak bę­dzie zim­ne do­dać białka.

Wyrośnięte cia­sto po­dzie­lić na ty­le czę­ści, ile chce się zro­bić ma­kow­ców. Każdy ka­wa­łek cia­sta roz­wał­ko­wać na sze­ro­kość blaszki,w któ­rej bę­dzie pie­czo­ny. Na 3/4 po­wierzch­ni roz­wał­ko­wa­ne­go pro­sto­ką­ta roz­sma­ro­wać biał­ko i wy­ło­żyć nie za gru­bą war­stwę ma­sy ma­ko­wej. Ciasto za­wi­jać w ru­lon, tak by za­koń­czyć zwi­ja­nie na ka­wał­ku cia­sta bez ma­ku. Ciasto za­wi­nąć de­li­kat­nie w pa­pier śnia­da­nio­wy po­sma­ro­wa­ny ma­słem lub mar­ga­ry­ną, al­bo w pa­pier do pie­cze­nia i po­ło­żyć w blasz­ce za­wi­nię­cia­mi do do­łu. Blaszki z ma­kow­ca­mi po­sta­wić w cie­płe miej­sce do wy­ro­śnię­cia. Piec w 200°C oko­ło 1 godziny.

Upieczone ma­kow­ce ude­ko­ro­wać lu­krem lub roz­to­pio­ną czekoladą.

Leave a Reply