Przepis na an­dru­ty z płat­ka­mi owsia­ny­mi

Smaczne i szyb­kie w wy­ko­na­niu ka­ka­owe wa­fle. Idealne na pod­wie­czo­rek nie tyl­ko dla dziec­ka.

Składniki:

  • 20 dkg mar­ga­ry­ny
  • 1 szklan­ka cu­kru
  • 1 szklan­ka mle­ka
  • 3 szklan­ki płat­ków owsia­nych
  • 3 łyż­ki ka­kao
  • aro­mat ru­mo­wy
  • pacz­ka wa­fli

Płatki owsia­ne zru­mie­nia­my na su­chej pa­tel­ni. W osob­nym ron­dlu roz­pusz­cza­my mar­ga­ry­nę, cu­kier i ka­kao. Mieszamy ze so­bą do­da­jąc mle­ko i aro­mat ru­mo­wy.

Wafle sma­ru­je­my jesz­cze cie­płą ma­są. Zawijamy fo­lią spo­żyw­czą, na wierz­chu kła­dzie­my coś pła­skie­go np. de­secz­kę do kro­je­nia i ob­cią­ża­my ją czymś cięż­kim np. du­żym dzban­kiem z wo­dą. Po kil­ku go­dzi­nach moż­na brać ostry nóż, po­kro­ić wa­fle i za­ja­dać ze sma­kiem 🙂

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: