Przepis na an­dru­ty z płat­ka­mi owsianymi

Smaczne i szyb­kie w wy­ko­na­niu ka­ka­owe wa­fle. Idealne na pod­wie­czo­rek nie tyl­ko dla dziecka.

Składniki:

  • 20 dkg margaryny
  • 1 szklan­ka cukru
  • 1 szklan­ka mleka
  • 3 szklan­ki płat­ków owsianych
  • 3 łyż­ki kakao
  • aro­mat rumowy
  • pacz­ka wafli

Płatki owsia­ne zru­mie­nia­my na su­chej pa­tel­ni. W osob­nym ron­dlu roz­pusz­cza­my mar­ga­ry­nę, cu­kier i ka­kao. Mieszamy ze so­bą do­da­jąc mle­ko i aro­mat rumowy.

Wafle sma­ru­je­my jesz­cze cie­płą ma­są. Zawijamy fo­lią spo­żyw­czą, na wierz­chu kła­dzie­my coś pła­skie­go np. de­secz­kę do kro­je­nia i ob­cią­ża­my ją czymś cięż­kim np. du­żym dzban­kiem z wo­dą. Po kil­ku go­dzi­nach moż­na brać ostry nóż, po­kro­ić wa­fle i za­ja­dać ze smakiem 🙂

Leave a Reply