Przepis na zdro­we cia­stecz­ka owsia­ne z bananami

Czasem jest tak, że ku­pisz ba­na­ny i przez kil­ka dni nikt ja­koś nie jest ni­mi za­in­te­re­so­wa­ny. Banany le­żą, na­bie­ra­jąc sło­dy­czy, ale też po­kry­wa­ją się ciem­ny­mi plam­ka­mi. I nad­cho­dzi ta­ka chwi­la, gdy wi­dzisz, że to już ostat­ni mo­ment, by „coś” z ni­mi zro­bić i wte­dy wła­śnie pro­po­nu­ję wy­ko­rzy­stać ten prze­pis na cia­stecz­ka owsia­ne z bananami.

Ciasteczka są zdro­we i smacz­ne. Bez mą­ki i cu­kru. Cała ich sło­dycz bie­rze się z ba­na­nów i ro­dzyn­ków. Szczerze polecam 🙂

Składniki:

  • 1 szklan­ka płat­ków owsianych,
  • 1/4 szklan­ki wiór­ków kokosowych,
  • 1/4 szklan­ki sezamu,
  • garść ro­dzyn­ków,
  • 2 doj­rza­łe banany,szczypta prosz­ku do pieczenia.

Sezam pra­ży­my przez 2 mi­nu­ty na su­chej pa­tel­ni. Banany roz­gnia­ta­my i mie­sza­my z po­zo­sta­ły­mi skład­ni­ka­mi. Można użyć mik­se­ra z no­ża­mi tną­cy­mi, któ­re przy oka­zji mie­sza­nia roz­drob­nią lek­ko płat­ki owsia­ne i ro­dzyn­ki. Z po­wsta­łej ma­sy for­mu­je­my pła­skie okrą­głe cia­stecz­ka o śred­ni­cy oko­ło 5-6 cm i ukła­da­my na blasz­ce wy­ło­żo­nej pa­pie­rem do pie­cze­nia. Ciasteczka pie­cze­my oko­ło 20 mi­nut w pie­kar­ni­ku na­grza­nym do tem­pe­ra­tu­ry 200°C aż bę­dą lek­ko przy­ru­mie­nio­ne z wierzchu.

Przepis na te cia­stecz­ka moż­na swo­bod­nie mo­dy­fi­ko­wać, do­da­jąc za­miast ro­dzy­nek su­szo­ną żu­ra­wi­nę lub in­ne ba­ka­lie. Ciasteczka świet­nie też bę­dą sma­ko­wać z do­dat­kiem łyż­ki ka­kao, orze­chów lub ziar­na­mi sło­necz­ni­ka (tych ostat­nich jed­nak nie ra­dzi­ła­bym jed­nak sie­kać, le­piej bę­dą sma­ko­wać w całości).

Leave a Reply