Jak za­cho­wać świe­żość kwia­tów ciętych

W więk­szo­ści kwia­ciar­ni do­stęp­ne są spe­cja­li­stycz­ne środ­ki, któ­re po do­da­niu do wo­dy spra­wia­ją, że umiesz­czo­ne w niej kwia­ty dłu­żej za­cho­wu­ją świeżość.

Jeśli nie ma­my ta­kie­go pre­pa­ra­tu, mo­że­my so­bie po­ra­dzić w in­ny spo­sób. Aby kwia­ty jak naj­dłu­żej po­zo­sta­ły świe­że, wy­star­czy wy­ko­nać kil­ka pro­stych czynności.

Przed umiesz­cze­niem ich w wo­dzie skra­ca­my odro­bi­nę ło­dyż­ki, ści­na­jąc no­ży­kiem po sko­sie. Dzięki ta­kie­mu za­bie­go­wi od­świe­ży­my ło­dy­gi kwia­tów, spra­wia­jąc, że po­now­nie chęt­nie bę­dą pi­ły wodę.

Należy tak­że pa­mię­tać o tym, by usu­nąć li­ście z ło­dyg. Pozbywamy się ich do ta­kiej wy­so­ko­ści ło­dy­gi, by po umiesz­cze­niu kwia­tów w wa­zo­nie nie by­ły one za­nu­rzo­ne w wo­dzie. Pozostawione w niej za­czną gnić, co wpły­nie ne­ga­tyw­nie na wy­gląd kwia­tów i spo­wo­du­je ich szyb­sze obumieranie.

Wodę w kwia­tach na­le­ży co­dzien­nie zmie­niać. Przy tej oka­zji płu­cze­my rów­nież ło­dy­gi. Tak na praw­dę dla kwia­tów nie jest waż­ne, czy wo­da jest „od­sta­na”, czy jest desz­czów­ką, czy pro­sto z kra­nu. Najważniejsze, by by­ła czy­sta i mia­ła tem­pe­ra­tu­rę pokojową.

Większość kwia­tów od­zy­ska daw­ną świe­żość, je­śli skró­ci­my im ło­dyż­ki i wsta­wi­my do cie­płej wo­dy. Róże oraz wie­le po­lnych kwia­tów lu­bią wy­żej wspo­mnia­ny za­bieg z wy­ko­rzy­sta­niem do­pie­ro co za­go­to­wa­nej, bar­dzo go­rą­cej wody.

Możemy do­dać odro­bi­nę cu­kru do wo­dy, w któ­rej umie­ści­my kwia­ty z ro­dzi­ny li­lio­wa­tych, zwłasz­cza gdy ma­ją pą­ki. Dzięki słod­kiej wo­dzie pącz­ki kwia­tów szyb­ciej się rozwiną.

Kwiaty ty­pu chry­zan­te­my czy ró­że, by dłu­żej utrzy­ma­ły swo­ją świe­żość, umiesz­cza­my w wo­dzie z odro­bi­ną kwa­sku cy­try­no­we­go lub kil­ku kro­pel so­ku z cytryny.Bukiety wy­ko­na­ne z chry­zan­tem do­brze czu­ją się rów­nież w wo­dzie z roz­pusz­czo­ną aspiryną.


Tekst po­cho­dzi z książ­ki Agnieszki Bojrakowskiej-Przenisło „Układanie kwia­tów. Kompozycje na każ­dą oka­zję”, wy­da­nej przez Wydawnictwo RM. Kura Domowa jest pa­tro­nem me­dial­nym tej książki.

Leave a Reply