Przepis na pierniczki

Składniki:

  • 1/2 kg mąki
  • 400 g miodu
  • szklan­ka cukru
  • 1/4 kost­ki margaryny
  • 2 jaj­ka
  • 1 ły­żecz­ka so­dy oczyszczonej
  • przy­pra­wa do pierników

Do garn­ka wle­wa­my miód, cu­kier, przy­pra­wy i pod­grze­wa­my ra­zem aż cu­kier cał­kiem się roz­pu­ści. Dodajemy mar­ga­ry­nę, do­kład­nie mie­sza­my i po­zo­sta­wia­my do lek­kie­go wy­sty­gnię­cia (tak by cia­sto da­ło się za­gnia­tać). Gdy na­sza ma­sa mio­do­wa ma już do­brą tem­pe­ra­tu­rę do­da­je­my prze­sia­ną mą­kę i so­dę oczysz­czo­ną oraz jaj­ka. Ciasto pier­ni­ko­we do­brze wy­ra­bia­my i bie­rze­my się za wy­ci­na­nie i for­mo­wa­nie sa­mych pierniczków.

Na opró­szo­nej mą­ką stol­ni­cy roz­wał­ko­wu­je­my ka­wa­łek cia­sta na gru­bość oko­ło 1/2cm. Foremkami do cia­stek, szklan­ką lub no­ży­kiem wy­ci­na­my róż­no­kształt­ne pier­nicz­ki i ukła­da­my na blasz­ce wy­ło­żo­nej pa­pie­rem do pieczenia.

Zanim wło­ży­my pier­nicz­ki do pie­kar­ni­ka, mo­że­my nie­któ­re z nich po­sma­ro­wać biał­kiem od jaj­ka i ozdo­bić ko­lo­ro­wą po­syp­ką. Część pier­nicz­ków war­to zo­sta­wić bez po­syp­ki, aby po upie­cze­niu móc po­ma­lo­wać je pi­sa­ka­mi do cia­sta, al­bo ozdo­bić lukrem.

Pierniczki pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 200°C przez oko­ło 10 minut.

Nasze ko­rzen­ne pier­nicz­ki naj­lep­sze bę­dą po oko­ło 2-3 dniach, kie­dy skruszeją.

Zobacz też prze­pis na sta­ro­pol­skie pierniczki

Leave a Reply