Makramy splo­ty i węzły

Makrama – sztu­ka two­rze­nia wę­złów jed­nym ko­ja­rzy się z wi­szą­cy­mi kwiet­ni­ka­mi, ja­kie kró­lo­wa­ły w szko­le na za­ję­ciach prak­tycz­no – tech­nicz­nych, in­nym z ko­lo­ro­wy­mi bran­so­let­ka­mi przy­jaź­ni z mu­li­ny. Powiedzmy so­bie jed­nak, że kwiet­ni­ki i bran­so­let­ki to nie wszystko.

Już na­wet z pod­sta­wo­wych wę­złów pła­skich i splo­tu że­ber­ko­we­go moż­na wy­cza­ro­wać du­żo wię­cej. Bajeczne tor­by, ory­gi­nal­ne wi­sior­ki, frędz­le przy ulu­bio­nym sza­li­ku, cie­ka­we bież­ni­ki, ko­ron­ko­we wy­koń­cze­nia do ser­we­tek, pa­ski, kart­ki z ży­cze­nia­mi i wie­le wie­le in­nych. Możliwości są nie­mal nieograniczone.

W książ­ce Rosalby Niccoli i Marcella De Ferrari: „Makramy. Sploty i wę­zły” wy­da­nej przez Wydawnictwo RM znaj­dziesz nie tyl­ko krót­ki kurs wią­za­nia ma­kra­my dla po­cząt­ku­ją­cych, wzo­ry fan­ta­stycz­nych splo­tów ko­ron­ko­wych oraz po­my­sły na do­dat­ki do i ozdo­by dla nas i na­sze­go do­mu. Są tam na­wet wzo­ry na uro­cze fi­gur­ki do bo­żo­na­ro­dze­nio­wej szopki.

Zobaczcie zresz­tą sa­mi. Dzięki uprzej­mo­ści Wydawnictwa RM pu­bli­ku­je­my dar­mo­wy frag­ment książ­ki: „Makramy. Sploty i wę­zły”. Dowiesz się z niej jak i z cze­go moż­na wią­zać wę­zły i su­peł­ki oraz jak się za­brać za splot że­ber­ko­wy. Nauczysz się tak­że dwóch wzo­rów ko­ron­ko­wych: ko­ron­ki ze splo­tem tiu­lo­wym jak też wzo­ru mo­tyl­ka (ach, ten mo­ty­lek jest po pro­stu uro­czy). Zobaczysz też ja­kie efek­ty da­je łą­cze­nie ma­kra­my z in­ny­mi ma­te­ria­ła­mi, w tym wy­pad­ku ze skórą.

Leave a Reply