Makramy splo­ty i węzły

Makrama – sztu­ka two­rze­nia wę­złów jed­nym ko­ja­rzy się z wi­szą­cy­mi kwiet­ni­ka­mi, ja­kie kró­lo­wa­ły w szko­le na za­ję­ciach prak­tycz­no – tech­nicz­nych, in­nym z ko­lo­ro­wy­mi bran­so­let­ka­mi przy­jaź­ni z mu­li­ny. Powiedzmy so­bie jed­nak, że kwiet­ni­ki i bran­so­let­ki to nie wszyst­ko. (wię­cej…)

Czytaj dalej Makramy splo­ty i węzły

Makrama – sztu­ka wią­za­nia węzłów

Makrama to dość ła­twa i bar­dzo przy­jem­na sztu­ka po­le­ga­ją­ca na wią­za­niu su­peł­ków. Makramowe wę­zły nie są tak żmud­ne jak su­peł­ki fry­wo­lit­ko­we, bo i naj­czę­ściej uży­wa się tro­chę grub­szych sznu­recz­ków, a i sa­me wę­zły by­wa­ją więk­sze. Technika jest bar­dzo wdzięcz­na i war­to po­świę­cić chwi­lę, by ją by ją po­znać od pod­staw 🙂 (wię­cej…)

Czytaj dalej Makrama – sztu­ka wią­za­nia węzłów

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania