Makrama – sztu­ka wią­za­nia węzłów

Makrama to dość ła­twa i bar­dzo przy­jem­na sztu­ka po­le­ga­ją­ca na wią­za­niu su­peł­ków. Makramowe wę­zły nie są tak żmud­ne jak su­peł­ki fry­wo­lit­ko­we, bo i naj­czę­ściej uży­wa się tro­chę grub­szych sznu­recz­ków, a i sa­me wę­zły by­wa­ją więk­sze. Technika jest bar­dzo wdzięcz­na i war­to po­świę­cić chwi­lę, by ją by ją po­znać od pod­staw 🙂PODSTAWOWE WĘZŁY MAKRAMOWE:

Węzeł pła­ski – wy­ko­nu­je się go na czte­rech sznur­kach, przy czym ma­ni­pu­lu­je­my tyl­ko sznur­ka­mi ze­wnętrz­ny­mi. Lewy sznu­rek kła­dzie­my na dwóch środ­ko­wych. Prawy kła­dzie­my na prze­ło­żo­nym le­wym, a po­tem prze­wle­ka­my go pod sznu­recz­ka­mi środ­ko­wy­mi i wyj­mu­je­my po­mię­dzy środ­ko­wy­mi a pierw­szym prze­pla­ta­nym przez nas sznur­kiem. Sznurki za­ci­ska­my de­li­kat­nie – to po­ło­wa wę­zła. Teraz ro­bi­my to sa­mo, tyl­ko od pra­wej i znów za­ci­ska­my de­li­kat­nie i wę­zeł pła­ski gotowy.

Makrama - węzeł płaski
Makrama – wę­zeł płaski
Makrama - węzeł płaski z wplecionymi koralikami
Makrama – wę­zeł pła­ski z wple­cio­ny­mi koralikami

Węzeł pla­ski z wple­cio­ny­mi ko­ra­li­ka­mi – Wykonujemy kla­sycz­ne wę­zły pła­skie. Jeśli chce­my mieć ko­ra­li­ki po bo­kach, mu­si­my na­wlec je na sznu­recz­ki ze­wnętrz­ne, je­śli na środ­ku, na środkowe.

Węzeł spi­ral­ny – Wykonuje się go bar­dzo po­dob­nie do wę­złów pła­skich z tą róż­ni­cą, że i pierw­szą i dru­gą część wę­zła prze­pla­ta­my w tę sa­mą stro­nę – od le­wej. Tak za­ple­cio­ne sznu­recz­ki sa­me się zwijają.

Na ilu­stra­cji moż­na też zo­ba­czyć jak w pro­sty spo­sób uzy­skać siat­kę zło­żo­ną z oczek z wę­złów spi­ral­nych. W od­po­wied­nim miej­scu ze­wnętrz­ne sznu­recz­ki za­ple­cio­nych łań­cu­chów sta­ją się sznu­recz­ka­mi środ­ko­wy­mi tych, któ­re bę­dą po­wsta­wać, a za­pla­ta­my ty­mi sznu­recz­ka­mi, któ­re je oka­la­ją. Taka siat­ka jest bar­dzo ela­stycz­na i moż­na jej użyć do ro­bie­nia tor­by na za­ku­py, lub tor­by na piłkę.

Makrama - sieć z łańcuchów wykonanych z węzłów spiralnych
Makrama – sieć z łań­cu­chów wy­ko­na­nych z wę­złów spiralnych
Makrama - węzeł rypsowy
Makrama – wę­zeł rypsowy

Węzeł ryp­so­wy (że­ber­ko­wy) – Wykonuje się go na dwóch sznur­kach. Prawy sznu­rek kła­dzie­my na le­wym, owi­ja­my go od spodu i prze­wle­ka­my przez po­wsta­łą pę­tel­kę. Dalej znów ten sam sznu­rek prze­wle­ka­my pod le­wym, owi­ja­my go wierz­chem i prze­wle­ka­my w po­wsta­łą pętelkę.

Makrama - węzły naprzemienne
Makrama – wę­zły naprzemienne

Węzły na­prze­mien­ne – za­czy­na się go tak ja wę­zeł ryp­so­wy: Prawy sznu­rek kła­dzie­my na le­wym, owi­ja­my go od spodu i prze­wle­ka­my przez po­wsta­łą pę­tel­kę. Teraz Lewy sznu­re­czek prze­kła­da­my tak sa­mo: nad pra­wym, owi­ja­my od spodu i prze­wle­ka­my przez po­wsta­łą pętelkę.

Węzeł kul­ka (orze­szek) – Kulkę ro­bi­my z łań­cusz­ka zro­bio­ne­go z czte­rech wę­złów ryp­so­wych lub na­prze­mien­nych. Środkowe sznur­ki wkła­da­my u gó­ry w śro­dek łań­cusz­ka i prze­ra­bia­my da­lej łań­cu­szek wy­bra­nym ście­giem, przy czym te sznur­ki, któ­re prze­wle­kli­śmy sta­ja się sznur­ka­mi zewnętrznymi.

Makrama - węzeł kulka (orzeszek)
Makrama – wę­zeł kul­ka (orze­szek)
Makrama - wzór z węzłów żeberkowych i rypsowych
Makrama – wzór z wę­złów że­ber­ko­wych i rypsowych

Ostatnia ilu­stra­cja, to przy­kła­do­we wy­ko­rzy­sta­nie przed­sta­wio­nych po­wy­żej wę­złów. Wzór mo­że­cie wy­ko­rzy­stać ja­ko ozdob­ny pa­sek lub, je­śli uży­je­cie mu­li­ny za­miast sznur­ka, mo­że­cie so­bie zro­bić bran­so­let­kę przyjaźni.

Leave a Reply