Wzór na szy­deł­ko­we kur­ki miniaturki

Małe ko­lo­ro­we kur­ki ro­bi się bły­ska­wicz­nie, bo są ma­lut­kie i nie­skom­pli­ko­wa­ne w wy­ko­na­niu. Moje dziec­ko stwier­dzi­ło, że naj­le­piej na­da­ją się do za­ba­wy na pa­lusz­kach, ale mo­żesz je też po­wie­sić ja­ko wiel­ka­noc­ną de­ko­ra­cję na ga­łąz­kach lub na­ło­żyć na dłu­go­pis. A mo­że masz jesz­cze in­ny pomysł?


Zobacz też in­ne za­baw­ki na dzie­cię­ce pa­lusz­ki: kró­lew­na i ry­cerz oraz ko­nik i smok.

Aby wy­ko­nać kur­ki po­trze­bu­jesz ko­lo­ro­we reszt­ki cien­kiej włócz­ki i szy­deł­ko, ja uży­wa­łam szy­deł­ka nr 1,25.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Schemat wy­ko­na­nia kurki:

na­bie­ra­my 3 oczka łań­cusz­ka i łą­czy­my w kół­ko 1 oczkiem ścisłym
1 rząd – na ba­zie kó­łecz­ka wy­ko­nu­je­my 6 półsłupków
2 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (12 oczek)
3 rząd – 2 pół­słup­ki w pierw­sze oczko, 1 pół­słu­pek w ko­lej­ne, 2 pół­słup­ki w trze­cie oczko, 1 pół­słu­pek w ko­lej­ne itd… (18 oczek)
4-14 rząd – sa­me pół­słup­ki bez dodawania
15 rząd – po 2 słup­ki w 9 pierw­szych oczek, pół­słup­ki w 9 ko­lej­nych (27 oczek)
16 rząd – 18 słup­ków, 9 półsłupków

Grzebień:

Wkłuwamy na gó­rze gło­wy (z przo­du) i prze­ra­bia­my 3 oczka łań­cusz­ka. W to sa­mo miej­sce prze­ra­bia­my jesz­cze 2 słup­ki po­dwój­nie na­wi­nię­te. Obok w dwa ko­lej­ne miej­sca prze­ra­bia­my po 3 słup­ki. Grzebień mo­cu­je­my do gło­wy 1 oczkiem ścisłym.

Dzióbek:

3 pół­słup­ki prze­ro­bio­ne w jed­nym miejscu.

Aby nie po­gu­bić się w li­cze­niu rzę­dów war­to za­zna­czać so­bie po­czą­tek rzę­du ka­wał­kiem włócz­ki w kon­tra­sto­wym kolorze.

Leave a Reply