Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ry­cerz i królewna

Małe, szy­deł­ko­we za­baw­ki na­kła­da­ne na pa­lec mo­gą być do­sko­na­łym spo­so­bem na cie­ka­we po­wie­dze­nie dziec­ku baj­ki, czy wier­szy­ka. Zachęcone przez opie­ku­na dziec­ko na pew­no sa­mo też ze­chce wy­my­slić wie­le cie­ka­wych przy­gód dziel­ne­go ry­ce­rza lub pięk­nej królewny.

Ciało:

 • Na po­czą­tek 4 oczka łań­cusz­ka łą­czy­my 1 oczkiem ścisłym.
 • 1 rząd – prze­ra­bia­my na ba­zie ko­ła 6 oczek półsłupków;
 • 2 rząd – dwa pół­słup­ki w każ­de oczko (12 oczek); rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;
 • 3-11 rząd – prze­ra­bia­my sa­my­mi pół­słup­ka­mi; rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;

Hełm:

 • Na po­czą­tek 4 oczka łań­cusz­ka łą­czy­my 1 oczkiem ścisłym.
 • 1 rząd – 6 pół­słup­ków na ba­zie ko­ła; 1 oczko łańcuszka;
 • 2 rząd – 2 oczka pół­słup­ków w każ­de oczko rzę­dy po­przed­nie­go (12 oczek)
 • 3 rząd – pół­słup­ki w pierw­sze 10 oczek, 2 opusz­cza­my; 1 oczko łań­cusz­ka i ob­ra­ca­my robótkę;
 • 4 rząd – ro­bi­my pół­słu­pek w każ­de oczko rzę­du po­przed­nie­go; 1 oczko łań­cusz­ka i ob­ra­ca­my robótkę;
 • 5 rząd – pół­słup­ki we wszyst­kie oczka rzę­du po­przed­nie­go; 6 oczek łań­cusz­ka łą­czy­my 1 oczkiem za­my­ka­ją­cym w kółko;
 • 6 rząd – 1 oczko łań­cusz­ka; pół­słup­ki w każ­de oczko po­przed­nie­go rzę­du; na czę­ści wy­ra­bia­nej w po­przed­nim rzę­dzie łań­cusz­kiem prze­ra­bia­my jak na­stę­pu­je: pół­słu­pek w 1 oczko, pół­słu­pek z na­rzu­co­ną nit­ką w 2 oczko, 2 pół­słup­ki w 3 oczko, pół­słu­pek z na­rzu­co­ną nit­ką w 4 oczko i 1 pół­słu­pek w ostat­nie – 5 oczko; na ko­niec łą­czy­my 1 oczkiem zamykającym.
 • Trzeba zo­sta­wić nie­co nit­ki do przy­szy­cia heł­mu do zabawki.

Pióropusz na hełmie:

 • Robimy 10 oczek łań­cusz­ka. W 9 oczko prze­ra­bia­my 1 oczko za­my­ka­ją­ce. Dalej 12 oczek łań­cusz­ka, któ­re łą­czy­my by po­wsta­ła dru­ga pę­tel­ka 1 oczkiem zamykającym.

Zbroja:

 • Robimy 5 oczek łańcuszka.
 • 1 rząd – w2 oczko od szy­deł­ka wkłu­wa­my i prze­ra­bia­my pół­słup­ka­mi do koń­ca; 1 oczko łań­cusz­ka i ob­ra­ca­my robótkę;
 • 2 rząd – 2 pół­słup­ki w pierw­sze oczko; po pół­słup­ku w 2 ko­lej­ne oczka; 2 pół­słup­ki w ostat­nie oczko; 1 oczko łań­cusz­ka i ob­ra­ca­my robótkę;
 • 3-4 rząd – ca­lu rząd pół­słup­ków; 1 oczko łań­cusz­ka i ob­ra­ca­my ro­bót­kę; w 4 rzę­dzie koń­czy­my 1 oczkiem za­my­ka­ją­cym zo­sta­wia­jąc nit­kę do przy­szy­cia zbroi;

Płaszcz:

 • Nabieramy 13 oczek łańcuszka.
 • 1 rząd – wkłu­wa­my w 2 oczko i prze­ra­bia­my pół­słup­ka­mi; 1 oczko łań­cusz­ka i ob­ra­ca­my robótkę;
 • 2-4 rząd – sa­me pół­słup­ki; 1 oczko łań­cusz­ka i ob­ra­ca­my robótkę;
 • 5 rząd – pół­słup­ki w 2 pierw­sze oczka, pół­słu­pek z na­rzu­co­ną nit­ką w 3 i 4 oczko, słup­ki w 4 ko­lej­ne oczka, pół­słu­pek z na­rzu­co­ną nit­ką w 2 ko­lej­ne oczka, 2 słup­ki w 2 ostat­nie oczka;
 • Płaszcz przy­szy­wa­my na wy­so­ko­ści 'ra­mion’ do za­baw­ki, łą­cząc na gó­rze łań­cu­chem w żół­tym ko­lo­rze skła­da­ją­cym się z 7 oczek łańcuszka.

KRÓLEWNA

Ciało:

 • Na po­czą­tek 4 oczka łań­cusz­ka łą­czy­my 1 oczkiem ścisłym.
 • 1 rząd – prze­ra­bia­my na ba­zie ko­ła 5 oczek półsłupków;
 • 2 rząd – dwa pół­słup­ki w każ­de oczko (10 oczek); rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka

Sukienka:

 • Na po­czą­tek wy­ko­nu­je­my 14 oczek łańcuszka.
 • 1 rząd – pół­słu­pek w 2 oczko od szy­deł­ka i ko­lej­ne aż do koń­ca rzę­du; 1 oczko łań­cusz­ka i ob­ra­ca­my robótkę;
 • 2 rząd – pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 2 pół­słup­ki w dru­gie oczko i tak na zmia­nę aż do koń­ca; 1 oczko łań­cusz­ka i ob­ra­ca­my robótkę;
 • 3 rząd – pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 2 pół­słup­ki w ko­lej­ne oczko, 2 pół­słup­ki w trze­cie oczko i tak da­lej aż do koń­ca (31 oczek); 1 oczko łań­cusz­ka i ob­ra­ca­my robótkę;
 • 4 rząd – pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 3 pół­słup­ki w ko­lej­ne oczko i tak da­lej aż do koń­ca (61 oczek); ob­ra­ca­my ro­bót­kę bez prze­ra­bia­nia 1 oczka łańcuszkiem;
 • 5 rząd – pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 5 oczek łań­cusz­ka, opusz­cza­my 3 oczka i prze­ra­bia­my 1 oczko za­my­ka­ją­ce w pią­te oczko rzę­du po­przed­nie­go, po­wta­rza­my aż do końca.
 • Sukienkę przy­szy­wa­my do cia­ła i zszy­wa­my z boku.

Włosy:

 • Nabieramy 4 oczka łań­cusz­ka i łą­czy­my 1 oczkiem ścisłym.
 • 1 rząd – na ba­zie ko­ła ro­bi­my 6 półsłupków;
 • 2 rząd – w każ­de oczko po­przed­nie­go rzę­du ro­bi­my po 2 półsłupki;
 • 3 rząd – ro­bi­my 10 oczek łań­cusz­ka, opusz­cza­my 1 oczko i wy­ra­bia­my w 3 oczko 1 oczko za­my­ka­ją­ce; ta­kie pę­tel­ki z 10 oczek łań­cusz­ka wy­ko­nu­je­my cztery;
 • 4 rząd – po czwar­tej pę­tel­ce wbi­ja­my szy­deł­ko w oczko po­mię­dzy obo­ma koń­ca­mi ostat­niej pę­tel­ki i ro­bi­my 1 pół­słu­pek i 10 oczek łań­cusz­ka, a po­tem wku­wa­my po­mię­dzy po­przed­ni­mi pę­tel­ka­mi; ta­kich pę­te­lek w rzę­dzie wy­ko­nu­je­my 3;
 • Włosy przy­szy­wa­my do gło­wy. Wyszywamy oczy i buzię.

Zobacz też wzór na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ko­nik i smok.

Leave a Reply