Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ko­nik i smok

Konik i smok to baj­ko­we po­sta­cie lu­bia­ne przez dzie­ci i czę­sto wy­stę­pu­ją­ce w baj­kach. Wykonane na szy­deł­ku, bę­dą sym­pa­tycz­ną za­baw­ką ła­twą do za­bra­nia ze so­bą do le­ka­rza, na wa­ka­cje czy na spacer.

KONIK

Ciało ko­ni­ka:

na po­czą­tek ro­bi­my łań­cu­szek z 4 oczek i łą­czy­my go w ko­lo 1 oczkiem za­my­ka­ją­cym; rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;
1 rząd – na ba­zie okrę­gu ro­bi­my 7 pół­słup­ków; rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;
2 rząd – 2 pół­słup­ki w każ­de oczko (w su­mie 14 pół­słup­ków); rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;
3-12 rząd – ca­ły rząd pół­słup­ków bez do­da­wa­nia; rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;
13 rząd – w dwa pierw­sze oczka prze­ra­bia­my po pół­słup­ku, dwa ko­lej­ne oczka prze­ra­bia­my łącz­nie i tak na zmia­nę do koń­ca (11 pół­słup­ków); koń­czy­my oczkiem za­my­ka­ją­cym w w pierw­sze oczko rzędu;

Pysk ko­ni­ka:

na po­czą­tek ro­bi­my łań­cu­szek z 4 oczek i łą­czy­my go w ko­lo 1 oczkiem za­my­ka­ją­cym; rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;
1 rząd – na ba­zie okrę­gu ro­bi­my 6 pół­słup­ków; rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;
2 rząd – każ­de oczko po­przed­nie­go rzę­du ro­bi­my pół­słu­pek; rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;
3 rząd – pół­słu­pek w pierw­sze oczko, dwa oczka pół­słup­ków w ko­lej­ne oczko, pół­słu­pek w każ­de z dwóch ko­lej­nych oczek, dwa oczka pół­słup­ków w na­stęp­ne oczko, ostat­nie oczko po­je­dyn­czy pół­słu­pek (8 oczek); rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;
4 rząd – pół­słu­pek w pierw­sze oczko, dwa oczka pół­słup­ków w ko­lej­ne oczko, pół­słu­pek w ko­lej­ne 5 oczek, dwa pół­słup­ki w ostat­nie oczko (10 oczek); rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;
5 rząd – oczka za­my­ka­ją­ce w ko­lej­ne 5 oczek ro­bót­ki, 1 oczko łań­cusz­ka; ro­bót­kę obracamy;
6 rząd – słu­pek w pierw­sze oczko 2 słup­ki w ko­lej­ne, słu­pek w na­stęp­ne oczko, 2 słup­ki w ko­lej­ne, słu­pek w ostat­nie oczko 5 rzę­du, pół­słup­ki we wszyst­kie po­zo­sta­łe oczka z 4 rzę­du (8 oczek).
Przy py­sku ko­ni­ka zo­sta­wia­my ty­le nit­ki, by da­ło się go przy­szyć do cia­ła. Czubek py­ska wy­py­cha­my lek­ko gał­gan­kiem i przy­szy­wa­my tak, by śro­dek py­ska nie­mal sty­kał się z czub­kiem głowy.

Uszy ko­ni­ka:

ro­bi­my 4 oczka łańcuszka;
w 2 oczko wy­ra­bia­my oczko za­my­ka­ją­ce, w 3 pół­słu­pek, w 3 słu­pek i na ko­niec 1 oczko zamykające;
Uszy przy­szy­wa­my do głowy.

Grzywa ko­ni­ka:

Robimy 15 oczek łańcuszka.
Szykujemy 15 ka­wał­ków włócz­ki oko­ło 6 cen­ty­me­tro­wej długości.
W każ­de oczko łań­cusz­ka prze­wle­ka­my ka­wa­łek włócz­ki i zawiązujemy.
Grzywę przy­szy­wa­my z ty­łu do cia­ła ko­ni­ka, za­czy­na­jąc od miej­sca po­mię­dzy uszami

Uzda dla konia:

Uzdę ro­bi­my ko­lo­rem kon­tra­sto­wym do resz­ty zabawki.
ro­bi­my 13 oczek łań­cusz­ka i łą­czy­my w kół­ko oczkiem za­my­ka­ją­cym (ta część bę­dzie ota­cza­ła pysk konika);
od te­go miej­sca ro­bi­my 20 oczek łań­cusz­ka, okrą­ża­ją gło­wę ko­nia do­oko­ła za usza­mi i łą­cząc z okrę­giem wo­kół pyska;
Na ko­niec wy­szy­wa­my oczy i gotowe.
SMOK

Ciało smo­ka ro­bi­my jak u konika.

Smoczy pysk:

Pysk smo­ka ro­bi­my ta­kim sa­mym ko­lo­rem jak ciało.
Na po­czą­tek na­bie­ra­my 4 oczka łań­cusz­ka i łą­czy­my ra­zem 1 oczkiem ścisłym.
1 rząd – na ba­zie okrę­gu ro­bi­my 8 pół­słup­ków; rząd koń­czy­my 1 oczkiem łańcuszka;
2-4 rząd -w każ­de oczko po­przed­nie­go rzę­du ro­bi­my pół­słu­pek; rząd koń­czy­my 1 oczkiem łań­cusz­ka; w ostat­nim rzę­dzie zo­sta­wia­my ty­le nit­ki przy ro­bót­ce, by da­ło sie­nią przy­szyć pysk do ciała;

Smoczy ję­zyk:

Nabieramy 4 oczek łań­cusz­ka. W 2 oczko wkłu­wa­my w prze­ra­bia­my do koń­ca półsłupkami.
Język naj­le­piej jest przy­szyć za­nim przy­szy­je się pysk.
Uszy smo­cze ro­bi­my tak, jak koń­skie tyl­ko przy­szy­wa­my je ster­czą­ce po bokach.

Smocza grzy­wa:

Wykonujemy ja ko­lo­rem kon­tra­sto­wym do resz­ty smoka.
Robimy 13 oczek łańcuszka.
W 2 oczko prze­ra­bia­my pół­słu­pek, po­nad 3 oczkiem prze­ra­bia­my 4 oczka łań­cusz­ka, w trze­cie oczko znów pół­słu­pek i tak do koń­ca. Grzywę przy­szy­wa­my z ty­łu smo­czej głowy.
Pozostaje już tyl­ko wy­szyć smo­ko­wi pło­ną­ce ślepia 😉
Tutaj znaj­dziesz wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ry­cerz i kró­lew­na.

Leave a Reply