Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ko­nik i smok

Konik i smok to baj­ko­we po­sta­cie lu­bia­ne przez dzie­ci i czę­sto wy­stę­pu­ją­ce w baj­kach. Wykonane na szy­deł­ku, bę­dą sym­pa­tycz­ną za­baw­ką ła­twą do za­bra­nia ze so­bą do le­ka­rza, na wa­ka­cje czy na spacer.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ko­nik i smok

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania