Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ry­cerz i królewna

Małe, szy­deł­ko­we za­baw­ki na­kła­da­ne na pa­lec mo­gą być do­sko­na­łym spo­so­bem na cie­ka­we po­wie­dze­nie dziec­ku baj­ki, czy wier­szy­ka. Zachęcone przez opie­ku­na dziec­ko na pew­no sa­mo też ze­chce wy­my­slić wie­le cie­ka­wych przy­gód dziel­ne­go ry­ce­rza lub pięk­nej królewny.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Robótki szy­deł­ko­we – wzo­ry na za­baw­ki pa­lusz­ko­we ry­cerz i królewna

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania