Ozdoby cho­in­ko­we – anio­łek z papieru

Anioły, słu­dzy i wy­słan­ni­cy Boga, prze­wyż­sza­ją do­sko­na­ło­ścią wszyst­ko to, co wi­dzial­ne i choć po­zo­sta­ją dla na­szych oczu nie­wi­docz­ni są za­wsze bli­sko nas. Może dla­te­go tak chęt­nie ota­cza­my się ich wi­ze­run­ka­mi. Zwłaszcza w okre­sie Bożego Narodzenia za­wie­sza się ko­lo­ro­we anioł­ki ja­ko ozdo­by cho­in­ko­we, usta­wia w stro­ikach czy de­ko­ru­je ni­mi pół­ki, drzwi i okna.

Aniołka z pa­pie­ru mo­że ła­two zro­bić Twoje dziec­ko, je­śli nie­co mu po­mo­żesz. Zobacz krok po kro­ku, to nic trudnego 🙂

  • Potrzebne ma­te­ria­ły:
  • ko­lo­ro­wy pa­pier (ca­ła kart­ka na su­kien­kę i skraw­ki na bu­zię i włosy)
  • skrzy­dła do wy­dru­ko­wa­nia i wy­cię­cia (5 par)
  • no­życz­ki
  • klej do pa­pie­ru (naj­le­piej wikol)
  • ta­le­rzyk i ołó­wek do od­ry­so­wa­nia kształ­tu koła
  • ka­wa­łek nit­ki je­śli anio­łek ma wisieć

Na ko­lo­ro­wym pa­pie­rze od­ry­so­wu­je­my kon­tur od ma­łe­go ta­le­rzy­ka (ta­kie­go śnia­da­nio­we­go). Wycinamy ko­ło z pa­pie­ru (ja uży­łam do te­go ce­lu no­ży­czek tną­cych w kształ­cie „fa­li”) i prze­ci­na­my (na oko) na ćwiartki.

Z ćwiart­ki ko­ła zwi­ja­my ma­ły sto­żek i skle­ja­my go z bo­ku kle­jem (po­le­cam wikol).

Z ko­lo­ro­we­go pa­pie­ru wy­ci­na­my owal­ną bu­zię i nie­co więk­sze (też owal­ne) wło­sy. Z bu­zi od­ci­na­my od gó­ry ma­ły ka­wa­lą­tek, dla uzy­ska­nia efek­tu „grzyw­ki”. Buzię na­kle­ja­my na wło­ski (mo­że­my je nie­co po­na­ci­nać na brze­gu, by po­wsta­ły ma­łe kosmyki).

Gotowe skrzy­dła (5 par do wy­bo­ru) znaj­dzie­cie tu­taj. Po wy­dru­ko­wa­niu i wy­bra­niu od­po­wied­nich skrzy­deł (każ­dy wy­bie­ra te któ­re mu się naj­bar­dziej po­do­ba­ją) wy­ci­na­my je ostroż­nie, nie od­ci­na­jąc jed­ne­go skrzy­dła od dru­gie­go, tak jak jest to po­ka­za­ne na zdję­ciu po­wy­żej. Głowę i skrzy­dła do­kle­ja­my do aniel­skiej su­kien­ki i gotowe.

Jeśli chcesz po­wie­sić anioł­ka na cho­in­ce zrób ze sznur­ka pę­tel­kę i prze­wlecz ją od gó­ry przez sukienkę.

Moje dzie­ci, po­sta­no­wi­ły do­ma­lo­wać swo­im anioł­kom jesz­cze bu­zie i oczka oraz po­ma­lo­wać fla­ma­stra­mi na ko­lo­ro­wo skrzy­dła i sukienkę.

Leave a Reply