Zimowa cho­in­ka z papieru

Zbliżają się świę­ta Bożego Narodzenia, moż­na więc zro­bić z dziec­kiem świą­tecz­ne ozdo­by z papieru.

Aby wy­ko­nać pa­pie­ro­wą cho­in­kę przy­kry­tą śnie­giem po­trzeb­na nam jest:

  • 1 tub­ka po pa­pie­rze toaletowym,
  • 2 kart­ki zie­lo­ne­go papieru,
  • 2 bia­łe kartki,
  • brą­zo­wa farba,
  • no­życz­ki,
  • klej,
  • ta­śma przylepna,
  • cyr­kiel,
  • li­nijk

Z zie­lo­ne­go pa­pie­ru wy­ci­na­my 3 ko­ła o pro­mie­niach 10 cm, 8 cm, 6 cm. Z bia­łe­go zaś ko­ła o pro­mie­niach 9 cm, 7 cm, 5 cm. Każde ko­lo po ko­lei skła­da­my na pół i prze­ci­na­my na za­gię­ciu. Zielone pół­ko­la na­ci­na­my na brze­gu (tyl­ko od stro­ny łu­ku) w ząb­ki a bia­łe w fa­le. Największe zie­lo­ne pół­ko­le zwi­ja­my w sto­żek i skle­ja­my brze­gi, że­by się do­brze trzy­ma­ło. Teraz to sa­mo skle­ja­my naj­więk­sze bia­łe pół­ko­le. Górę na­sze­go zie­lo­ne­go stoż­ka sma­ru­je­my kle­jem i na­kła­da­my na nie­go bia­ły sto­żek. Z resz­tą pół­kul ro­bi­my tak sa­mo, ukła­da­jąc je od naj­więk­sze­go do naj­mniej­sze­go, tak by bia­ły naj­mniej­szy sto­żek zna­lazł się na sa­mej gó­rze. Rolkę po pa­pie­rze to­a­le­to­wym ma­lu­je­my z wierz­chu na brą­zo­wo, a gdy wy­schnie mo­cu­je­my pod biało-zielonymi stoż­ka­mi za po­mo­cą ta­śmy klejącej.

Gotowa cho­in­ka mo­że być pięk­ną świą­tecz­ną ozdo­bą po­ko­ju dzie­cię­ce­go na Boże Narodzenie.

Leave a Reply