Przepis na piegusa

Słodkie ma­ko­we cia­sto o wy­ra­zi­stym smaku.

Składniki:

  • 1 szklan­ka maku,
  • 1 kost­ka margaryny,
  • 1 szklan­ka ba­ka­lii (ro­dzyn­ki, orze­chy, fi­gi, wiór­ki ko­ko­so­we itp),
  • 1 szklan­ka cukru,
  • 1 szklan­ka mąki,
  • 1 szklan­ka bia­łek (6-7 bia­łek w za­leż­no­ści o wiel­ko­ści jajka),
  • aro­mat migdałowy.

Do garn­ka wsy­pu­je­my mak, ba­ka­lie i cu­kier. Dodajemy mar­ga­ry­nę i go­tu­je­my na ma­łym ga­zie przez pół go­dzi­ny, sta­le mie­sza­jąc. Po wy­stu­dze­niu do­da­je­my mą­kę i ubi­te biał­ka i do­kład­nie mie­sza­my. Ciasto wy­le­wa­my na blasz­kę kek­so­wą wy­ło­żo­ną pa­pie­rem do pie­cze­nia i da­je­my do pie­kar­ni­ka roz­grza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 180-200°C. Piegusa pie­cze się oko­ło go­dzi­ny (trze­ba spraw­dzać pa­tycz­kiem, czy suchy).

Leave a Reply