Wzór na szy­deł­ko­we kur­ki miniaturki

Małe ko­lo­ro­we kur­ki ro­bi się bły­ska­wicz­nie, bo są ma­lut­kie i nie­skom­pli­ko­wa­ne w wy­ko­na­niu. Moje dziec­ko stwier­dzi­ło, że naj­le­piej na­da­ją się do za­ba­wy na pa­lusz­kach, ale mo­żesz je też po­wie­sić ja­ko wiel­ka­noc­ną de­ko­ra­cję na ga­łąz­kach lub na­ło­żyć na dłu­go­pis. A mo­że masz jesz­cze in­ny pomysł?

(wię­cej…)

Czytaj dalej Wzór na szy­deł­ko­we kur­ki miniaturki

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania