Przepis na cia­stecz­ka owsiane

Kiedy chcia­ło­by się schru­pać coś pysz­nie kru­che­go, nie bar­dzo tu­czą­ce­go, a szcze­gól­nie kie­dy nie moż­na jeść mle­ka, jaj, ani in­nych uczu­la­ją­cych pro­duk­tów, naj­pro­ściej się­gnąć do bla­sza­ne­go pu­deł­ka, w któ­rym za­wsze jest za­pas owsia­nych ciasteczek…

Składniki:

  • 1 mar­ga­ry­na
  • 1 i 1/3 szklan­ki mąki
  • 1 szklan­ka płat­ków owsianych
  • 1 szklan­ka sło­necz­ni­ku upra­żo­ne­go na patelni
  • 1 szklan­ki cukru
  • 1 ły­żecz­ka sody
  • cu­kier waniliowy

Jak zrobić?Po pro­stu wszyst­ko wy­mie­szać – rę­ką, drew­nia­ną łyż­ką, jak kto wo­li. Żeby by­ło ła­twiej, mar­ga­ry­na po­win­na być mięk­ka, a nie pro­sto z lo­dów­ki. Słonecznik bę­dzie smacz­nie chru­pał w ciast­kach, je­śli go wcze­śniej upra­żyć lek­ko na pa­tel­ni. Z ma­sy for­mo­wać rę­ką i/lub łyż­ką nie­wiel­kie okrą­głe pla­cusz­ki (naj­ła­twiej rę­ką zmo­czo­ną w cie­płej wo­dzie), kłaść na blasz­kę (nie wy­ma­ga sma­ro­wa­nia) i piec na zło­ty ko­lor. Przechowywane w pu­deł­ku, przez 2-3 mie­sią­ce za­cho­wu­ją smak. I za­wsze są pod ręką 🙂

Do ma­sy cia­stecz­ko­wej moż­na też do­dać se­zam – ok. 1/3 szklan­ki, lub pół na pół ze sło­necz­ni­kiem. Sezam też moż­na wcze­śniej uprażyć.

Jeśli do wer­sji pod­sta­wo­wej do­dasz 1 ca­łe ja­jo i 1 żółt­ko ciast­ka bę­dą pulch­niej­sze niż w wer­sji podstawowej.

Opracowała Lilka

Leave a Reply