Przepis na kru­che ciasteczka

Ciastka dla du­że­go i ma­łe­go ła­su­cha. Proste w przy­go­to­wa­niu – bar­dzo smacz­ne w degustacji.

Składniki:

  • 1/2 kg mąki
  • 1 kost­ka margaryny
  • 2 jaj­ka
  • 1,5 szklan­ki cukru
  • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia

Przesiewamy mą­kę z prosz­kiem do pie­cze­nia. Żółtka od­dzie­la­my od bia­łek i wle­wa­my na mą­kę. Dodajemy po­sie­ka­ną w kost­kę mar­ga­ry­nę (w tej po­sta­ci ła­twiej jest za­gnia­tać cia­sto) oraz cu­kier i za­gnia­ta­my wszyst­ko ra­zem. Jeśli mi­mo dłu­gie­go wy­ra­bia­nia, cia­sto na­dal jest bar­dziej syp­kie niż zwar­te, mo­że się oka­zać, że po­trzeb­ne jest do­da­nie jesz­cze jed­ne­go żółtka.

Z za­gnie­cio­ne­go cia­sta for­mu­je­my cia­stecz­ka przy po­mo­cy fo­re­mek lub spe­cjal­nej na­kład­ki do ro­bie­nia cia­ste­czek na­kła­da­nej na ma­szyn­ki do mię­sa. Zarówno na cia­stecz­ka ma­szyn­ko­we jak i te wy­cię­te z fo­re­mek mo­że­my na­ło­żyć nie­co dże­mu, choć praw­dę mó­wiąc są na ty­le słod­kie, że z przy­jem­no­ścią moż­na je chru­pać beż żad­nych dodatków.

Ciastka pie­cze­my w 180°C na zlo­ty ko­lor i po wy­stu­dze­niu za­ja­da­my ze smakiem.

Ciasteczka moż­na ro­bić w wie­lu wer­sjach sma­ko­wych z ka­kao, ka­wą, cy­na­mo­nem lub wiór­ka­mi kokosowymi.

Z nie­wy­ko­rzy­sta­nych bia­łek pro­po­nu­ję zro­bić ko­ko­san­ki lub pie­gu­sa.

Leave a Reply