Przepis na kokosanki

Składniki (por­cja na 200g):

3 biał­ka z jaj
2/3 szklan­ki cukru
5 dkg wiór­ków kokosowych
1 łyż­ka mąki
Białka ubi­ja­my na sztyw­ną pia­nę (dla ła­twiej­sze­go ubi­cia moż­na do bia­łek do­dać szczyp­tę so­du oczysz­czo­nej). Pod ko­niec ubi­ja­nia do­da­je­my 3 łyż­ki cu­kru. Wiórki ko­ko­so­we przy­ru­mie­nia­my na su­chej pa­tel­ni na zlo­ty ko­lor i kie­dy nie są już go­rą­ce mie­sza­my z resz­tą cu­kru i mą­ką, a na ko­niec mie­sza­my de­li­kat­nie z pia­ną z bia­łek. Blachę na ko­ko­san­ki wy­kła­da­my pa­pie­rem do pie­cze­nia i łyż­ką na­kła­da­my na nią ma­sę kokosową.

Kokosanki pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze oko­ło 140°C przez 25 mi­nut przy uchy­lo­nych drzwiach piekarnika.

Leave a Reply