Przepis na dwu­ko­lo­ro­we cia­stecz­ka z amoniakiem

Dziś naj­czę­ściej pie­cze się cia­stecz­ka z do­dat­kiem prosz­ku do pie­cze­nia lub so­dy oczysz­czo­nej. Coraz rza­dziej do­da­je się amo­niak (czy­li kwa­śny wę­gla­nu amo­nu). Bywa, że trud­no go na­wet do­stać – nie w każ­dym skle­pi­ku go ma­ją. A jed­nak za­chę­cam do na­by­cia amo­nia­ku i wy­pró­bo­wa­nia prze­pi­su na dwu­ko­lo­ro­we cia­stecz­ka z amo­nia­kiem. Amoniaczki wspa­nia­le na­da­ją się do prze­gry­zie­nia na przy­kład przy ka­wie. Można je prze­cho­wy­wać przez ja­kiś czas w szczel­nie za­mknię­tej puszce.

Składniki:

  • 1/2 kg mąki,
  • 175 g masła,
  • 150 g cukru,
  • 1 jaj­ko,
  • 200 g śmietany,
  • 1 ły­żecz­ka amoniaku,
  • cu­kier waniliowy,
  • 3 łyż­ki kakao.

Z mą­ki, cu­kru, ma­sła, jaj­ka, śmie­ta­ny i amo­nia­ku za­gnia­ta­my cia­sto i dzie­li­my je na dwie czę­ści. Do jed­nej do­da­je­my cu­kier wa­ni­lio­wy, a do dru­giej ka­kao i za­gnia­ta­my. Ciasto wa­ni­lio­we dzie­li­my na trzy czę­ści. Ciasto ka­ka­owe też dzie­li­my na trzy czę­ści. Z jed­nej czę­ści ja­snej i jed­nej ciem­nej two­rzy­my wal­co­wa­ty kształt ko­rzy­sta­jąc z jed­ne­go z dwóch sposobów.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

1. Sposób pierw­szy – ro­lu­je­my ja­sne cia­sto, a ciem­ne roz­wał­ko­wu­je­my na pla­cek o sze­ro­ko­ści ja­sne­go ru­lo­nu. Jasny ru­lon owi­ja­my ciem­nym cia­stem. Można też zro­bić od­wrot­nie – cia­sto ciem­ne owi­nąć jasnym.

2. Sposób dru­gi – roz­wał­ko­wu­je­my ja­sne cia­sto i roz­wał­ko­wu­je­my też ciem­ne cia­sto. Ciasto ja­sne kła­dzie­my na ciem­nym i ra­zem zwijamy.

Dwukolorowe ru­lo­ny za­wi­ja­my w fo­lię spo­żyw­czą i wkła­da­my na oko­ło dwie go­dzi­ny do lo­dów­ki, by do­brze się schło­dzi­ły. Zimne ru­lo­ny kro­imy na pół­cen­ty­me­tro­we pla­ster­ki i ukła­da­my dość luź­no na blasz­ce wy­ło­żo­nej pa­pie­rem do pie­cze­nia. Ciasteczka pie­cze­my oko­ło 15 mi­nut w tem­pe­ra­tu­rze 200°C.

Leave a Reply