Przepis na dwu­ko­lo­ro­we cia­stecz­ka z amoniakiem

Dziś naj­czę­ściej pie­cze się cia­stecz­ka z do­dat­kiem prosz­ku do pie­cze­nia lub so­dy oczysz­czo­nej. Coraz rza­dziej do­da­je się amo­niak (czy­li kwa­śny wę­gla­nu amo­nu). Bywa, że trud­no go na­wet do­stać – nie w każ­dym skle­pi­ku go ma­ją. A jed­nak za­chę­cam do na­by­cia amo­nia­ku i wy­pró­bo­wa­nia prze­pi­su na dwu­ko­lo­ro­we cia­stecz­ka z amo­nia­kiem. Amoniaczki wspa­nia­le na­da­ją się do prze­gry­zie­nia na przy­kład przy ka­wie. Można je prze­cho­wy­wać przez ja­kiś czas w szczel­nie za­mknię­tej puszce.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na dwu­ko­lo­ro­we cia­stecz­ka z amoniakiem

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania