Przepis na cia­stecz­ka owsia­ne z orzechami

Pyszne cia­stecz­ka owsia­ne – chru­piesz je z praw­dzi­wą przyjemnością 🙂

Składniki:

 • 1 kost­ka margaryny
 • 1 szklan­ka mą­ki pszennej
 • 1 szklan­ka mą­ki pszen­nej razowej
 • 1 szklan­ka płat­ków owsia­nych (mo­że by nie­co więcej)
 • 1 szklan­ka słonecznika
 • 1 szklan­ki orze­chów włoskich
 • 2 łyż­ki miodu
 • cu­kier lub aro­mat waniliowy
 • 1 ły­żecz­ka sody
 • 2-3 łyż­ki zia­ren se­za­mu (część do cia­sta, część do po­sy­pa­nia po wierz­chu ciasteczek)
 • 2-3 łyż­ki zia­ren sie­mie­nia lnianego
 • kil­ka ły­żek let­niej wody

Najpierw trze­ba zmie­lić płat­ki owsia­ne, wy­sy­pać je na bla­chę i lek­ko pod­piec w pie­kar­ni­ku w temp. ok. 150°C przez kil­ka – kil­ka­na­ście mi­nut, że­by tyl­ko mi­ni­mal­nie zmie­ni­ły ko­lor na ciem­niej­szy (moż­ne też je lek­ko upra­żyć na su­chej pa­tel­ni, mie­sza­jąc ca­ły czas, by się nie przy­pa­li­ły). Później trze­ba zmie­lić tak­że sło­necz­nik i orze­chy wło­skie. Siemię lnia­ne i sezam,zostawiamy w ca­ło­ści (i tak są drob­ne). Miód na­le­ży roz­pu­ścić w let­niej wo­dzie. Margarynę lek­ko ro­ze­trzeć. Dodać wszyst­kie skład­ni­ki, wy­ra­biać cia­sto rę­ką. Jak jest za gę­ste – do­dać łyżkę-dwie wo­dy. Formować nie­wiel­kie cia­stecz­ka rę­ką zwil­żo­ną w wo­dzie (moż­na też kłaść je na blasz­ce do pie­cze­nia łyż­ką). Trzeba wi­del­cem roz­płasz­czać cia­stecz­ka na bla­sze, ro­biąc jed­no­cze­śnie wzór w pa­ski. Na ko­niec trze­ba po­sy­pać cia­stecz­ka sie­mie­niem lnia­nym. Piec na ciem­no­zło­ty ko­lor (pra­wie brą­zo­wy) w temp. 180°C. przez ok. 15-20 min.

Opracowała Lila

Leave a Reply