Przepis na cia­sto kwit­ną­cy tulipan

Kwitnący tu­li­pan to pysz­ne wie­lo­ko­lo­ro­we cia­sto, do­bre na każ­dą oka­zję. Zabarwione ma­kiem, ka­kao i ki­sie­lem czę­ści cia­sta (oraz ta w ko­lo­rze na­tu­ral­nym) prze­pla­ta­ją się wza­jem­nie, two­rząc prze­krój ni­czym kie­lich tulipana.

Składniki:

  • 2 szklan­ki mąki
  • 1,5 szklan­ki cukru
  • 6 ja­jek
  • kost­ka margaryny
  • 6 ły­żek oleju
  • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia
  • do bar­wie­nia cia­sta: 2 ły­żecz­ki ka­kao, 1/2 szklan­ki ma­ku, kisiel
  • wi­śnio­wy

Margarynę ucie­ra­my z cu­krem na jed­no­li­tą ma­sę, do­da­je­my na prze­mian po jed­nym ja­ju, łyż­ce ole­ju i czu­ba­tej łyż­ce mą­ki wy­mie­sza­nej z prosz­kiem. Ciasto dzie­li­my na czte­ry w mia­rę rów­ne czę­ści: pierw­szą mie­sza­my z ka­kao, dru­gą z ma­kiem, trze­cią z ki­sie­lem, ostat­nia część ma po­zo­stać jasna.

Szykujemy du­żą po­dłuż­ną blasz­kę, jak na pier­nik, lub tor­tow­ni­cę (we­dle uzna­nia), wy­kła­da­my pa­pie­rem do pie­cze­nia( lub sma­ru­je­my tłusz­czem i ob­sy­pu­je­my buł­ką tar­tą) i na prze­mian wy­le­wa­my war­stwy z wszyst­kich czte­rech ko­lo­rów. Ciasto wsta­wia­my do go­rą­ce­go pie­kar­ni­ka (200°C) i pie­cze­my 45-50 minut.

Wystudzone cia­sto moż­na ude­ko­ro­wać lukrem.

Leave a Reply